pośrednie

Encyklopedia PWN

najmniejszy kontynent na Ziemi, położony na półkulach wschodniej i południowej;
Balcerowicz Leszek, ur. 19 I 1947, Szpetal Dolny (ob. dzielnica Włocławka),
ekonomista i polityk; twórca programu zmiany systemowej polskiej gospodarki.
barwy pozbawione tonu barwnego, tj. czerń, biel i wszystkie pośrednie odcienie szarości.
behawioryzm
[ang. behaviour ‘zachowanie się’],
kierunek w psychologii, który powstał na początku XX w. i stanowił aż do połowy lat 70. jeden z podstawowych paradygmatów tzw. psychologii akademickiej; zwanej też teorią zachowania, teorią bodźca–reakcji lub teorią s–r (ang. stimulusreaction).
Benson
[bẹnsən]
Adam, żył w XX w.
fizykochemik amer.;
język z grupy wschodniosłowiańskich;
błędne koło, łac. circulus vitiosus,
log. błąd popełniany w definiowaniu bądź we wnioskowaniu.
politol. pierwotnie — stronnictwo (partia) zajmujące środkowe miejsce w parlamencie, między prawicą a lewicą, najczęściej korzystające z poparcia wyborczego średniej i drobnej burżuazji oraz bogatych chłopów;
kierunek polit. w partiach II Międzynarodówki, którego przedstawiciele zajmowali stanowisko pośrednie (centrowe) między nurtem reformistycznym a rewolucyjnym (komunist.).
partia polityczna, założona IX 1997 przez grupę działaczy związanych z L. Wałęsą;
ciąży przerywanie, pot. aborcja, sztuczne poronienie,
med.:
Cori
[kọuri],
małżeństwo biochemików amerykańskich:
denitryfikacja
[łac.],
oddychanie azotanowe,
biochem. typ oddychania beztlenowego niektórych gat. bakterii, w którym ostatecznym akceptorem elektronów są azotany(V) lub azotany(III) (azotyny);
drama
[gr. dráma ‘działanie’],
rodzaj utworu dramatycznego uprawiany od połowy XVIII w. do lat 30. XIX w., stanowiący ogniwo pośrednie pomiędzy dramaturgią klasycystyczną a romantyczną;
szeroka kategoria niematerialnych bytów pozaświatowych znanych większości religii;
mit. germ. istoty pośrednie między ludźmi i bogami, przebywające w powietrzu, na ziemi i w wodzie;
med. wrodzony niedobór ilości lub aktywności niektórych enzymów, będący przyczyną blokowania lub hamowania prawidłowego przebiegu różnych szlaków metabolicznych w organizmie;
epoksydy, związki epoksy, epitlenki, oksirany,
związki heterocykliczne z jednym heteroatomem (atom tlenu) — ich cząsteczki zawierają trójczłonowy pierścień epoksydowy (oksiranowy): ;
europocentryzm
[gr.-łac.],
postawa polegająca na podkreślaniu uprzywilejowanej pozycji kultury europejskiej i jej szczególnej roli w dziejach ludzkości;
eutanazja
[gr., ‘dobra śmierć’],
powodowane współczuciem pozbawienie życia nieuleczalnie chorego człowieka na jego żądanie (pojęcie stworzone przez F. Bacona).

Materiały dodatkowe

Księga Psalmów, hebr. Tehilim, w Septuagincie Psalmoi, w Wulgacie Volumen hymnorum, w Kodeksie Aleksandryjskim z V w. n.e. Psalterion

Słownik języka polskiego PWN

koszty pośrednie «nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo, których nie można odnieść do konkretnych wyrobów»
wybory pośrednie, dwustopniowe «wybory, w których głosowanie odbywa się w dwóch etapach, czyli najpierw wybierana jest grupa elektorów, którzy później spomiędzy siebie wyłaniają elektów»
pośredni
1. «niedotyczący czegoś bezpośrednio»
2. «w porównaniu z dwiema rzeczami, dwoma zjawiskami itp.: mający niektóre cechy wspólne im obu»
3. «mający charakter przejściowy, znajdujący się między dwoma etapami, elementami, stopniami jakiegoś procesu, zjawiska, jakiejś struktury itp.»

• pośrednio
dowód nie wprost, dowód pośredni, dowód apagogiczny «dowód polegający na wykazaniu, że zaprzeczenie tezy prowadzi do wniosku sprzecznego z założeniem bądź też z jakimś twierdzeniem prawdziwym»
liryka pośrednia «liryka, w której podmiot liryczny jest ukryty za konstrukcją świata przedstawionego lub za bezosobową refleksją»
podatek pośredni «podatek nakładany na przedmioty spożycia, czynności obrotu i wymiany, płacony przez nabywcę»
rzut wolny pośredni «w piłce nożnej: rzut, w którym przed zdobyciem bramki piłka musi być zagrana przez co najmniej dwóch zawodników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia