partnerska

Encyklopedia PWN

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (FPNP), niem. „Polnisch-Deutsche Aussöhnung”,
fundacja powołana 16 X 1991 w wyniku umowy między rządami Polski i RFN w celu udzielenia pomocy szczególnie poszkodowanym ofiarom prześladowań nazistowskich;
Menasse Robert, ur. 21 VI 1954, Wiedeń,
austr. pisarz i eseista;
syntetyczne określenie nurtów pedag. w XX w., które łączy sprzeciw wobec autorytarnych tendencji w wychowaniu, oświacie i życiu społecznym;
w demografii działalność zmierzająca do realizacji pożądanej przez potencjalnych rodziców liczby potomstwa i pożądanego kalendarza urodzeń.
demogr. strumień urodzeń w określonej populacji (np. ludności danego państwa) w jednostce czasu (np. w ciągu 12 miesięcy), zwykle podawana w przeliczeniu na 10 tysięcy ogółu ludności, wyrażana w ‰; również strumień urodzeń w kohorcie (demogr.); jeden z najważniejszych czynników przyrostu ludności oraz zmian jej struktury wg wieku.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia