parlamentarną

Encyklopedia PWN

określenie dotyczące zachowań mniejszości członków parlamentu, które mają na celu uniemożliwienie prowadzenia obrad lub podjęcia przez parlament (komisje parlamentu) uchwały, wykorzystujących legalne środki procedury parlamentarnej, np. dużą liczbę długich wystąpień w debacie, zgłaszanie wielu wniosków formalnych lub poprawek i żądanie oddzielnych głosowań, a także opuszczanie sali obrad, aby — wskutek tzw. zerwania kworum — uniemożliwić dalsze postępowanie izbie lub komisji;
jedna z funkcji współczesnego parlamentu, szczególnie istotna dla jego relacji z władzą wykonawczą (organami rządowymi) i wiążąca się z zasadą politycznej odpowiedzialności rządu (jego członków) przed parlamentem.
klub parlamentarny utworzony VI 1989 przez posłów i senatorów wybranych z listy Kom. Obywatelskiego „Solidarność” w wyborach parlamentarnych VI 1989;
pomocnicze organy parlamentu, złożone z jego członków i przygotowujące projekty decyzji parlamentarnych w dziedzinie ustawodawstwa i kontroli.
frakcja parlamentarna, partyjny klub parlamentarny,
ugrupowanie członków parlamentu (posłów, senatorów) należących do tej samej partii, prowadzące wspólną politykę w parlamencie.
udostępnienie publiczności wstępu na posiedzenia plenarne parlamentu, sprawozdań z posiedzeń, druków parlamentarnych oraz relacjonowanie przebiegu obrad.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia