pamięć

Encyklopedia PWN

Mozart
[mọ:cart]
Wolfgang Amadeus Wymowa, ur. 27 I 1756, Salzburg, zm. 5 XII 1791, Wiedeń,
kompozytor austriacki, jeden z największych twórców w historii muzyki.
standard (norma) określający sposób kompresji plików muz., tj. strumieni danych będących dźwiękami przetworzonymi na sygnały cyfrowe;
multiwibrator bistabilny, przerzutnik bistabilny,
multiwibrator o 2 stanach stabilnych;
dziedzina elektroniki realizowana przez przyrządy o wymiarach rzędu nanometrów;
układ połączeń elektrycznych zawierający też niekiedy inne elementy elektryczne (np. rezystory, cewki elektryczne), wykonany w określony sposób na powierzchni wspólnego podłoża elektroizolacyjnego.
paramnezja
[gr.],
med. jakościowe zaburzenie pamięci;
inform. dynamiczny obiekt tworzony przez system operacyjny w celu wykonania pewnego programu w środowisku określonym przez przydzielone zasoby, takie jak: czas procesora, obszar pamięci operacyjnej lub wirtualnej, pliki lub urządzenia peryferyjne.
przetwornik CCD, scalony analizator obrazu,
przyrząd półprzewodnikowy zbudowany z elementów CCD, w którym następuje przetwarzanie obrazu optycznego na sygnał elektryczny (wizyjny);
redundancja
[łac.redundantia ‘nadmiar’],
inform.:
otrzymywanie kopii oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych) w postaci odbitek drukarskich;
ROM Wymowa, ang. Read-Only Memory Wymowa,
inform. rodzaj pamięci ().
stosowana w technice forma przekazywania informacji za pomocą umieszczania na płaszczyźnie arkusza rysunkowego lub innego medium (np. na ekranie monitora) umownie dobranych zespołów linii rysunkowych, które w miarę potrzeby są uzupełnione znakami pisarskimi (pismo techniczne) oraz innymi znakami umownymi, np. znakami wymiarowymi średnic, promieni, chropowatości.
inform. zadanie polegające na uporządkowaniu elementów pewnego ciągu (np. zapisanych w tablicy) wg wartości klucza (np. s. liczb w porządku rosnącym albo s. rekordów opisujących osoby w kolejności ich nazwisk lub dat urodzenia).
sterownik, ang. controller,
inform. układ elektroniczny umożliwiający połączenie urządzenia peryferyjnego z magistralą (inform. ) komputera i nadzorujący przepływ danych między nimi.
zdolność postrzegania losów własnych i swojej grupy jako części linearnego procesu historycznego;
inform. pojęcie występujące w teorii informacji i teorii komunikacji, związane z procesem emisji, przekazywania, przekształcania, przyjmowania i przechowywania (w pamięci) określonego ciągu elementów informacyjnych (znaków, symboli, tonów i in.).
Williams
[uı̣ljəmz]
Sir Frederick Calland, ur. 26 VI 1911, Stockport, zm. 11 VIII 1977, Manchester,
bryt. inżynier elektronik;
Włodarski Ziemowit, ur. 1925, zm. 8 VII 2014, Warszawa,
psycholog;
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
abiit, non obiit
[łac., ‘odszedł, nie umarł’],
odszedł, ale pamięć o nim nie zaginęła.

Słownik języka polskiego PWN

pamięć
1. «zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości»
2. «wspomnienie, upamiętnienie kogoś lub czegoś»
3. «urządzenie w komputerze służące do przechowywania i udostępniania danych»
4. daw. «przytomność, świadomość»

• pamięciowy • pamięciowo
pamięć muzyczna «zdolność zapamiętywania poszczególnych tonów, dźwięków, rytmu i tempa melodii»
pamięć słuchowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się słyszy, niż tego, co się widzi»
pamięć wzrokowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się widzi, niż tego, co się usłyszy»
alokacja pamięci inform. «przydział obszarów pamięci operacyjnej dla realizacji różnych zadań»
błogosławionej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania żydowskiego»
gotowość pamięci «zdolność wywoływania przypomnień wtedy, gdy są potrzebne»
izba pamięci «pomieszczenie, w którym się przechowuje i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia