pamięć

Encyklopedia PWN

Bartoszewski Władysław, ur. 19 II 1922, Warszawa, zm. 24 IV 2015, tamże,
dziennikarz, historyk i pisarz, działacz społeczny i polityk.
inform. zbiór wzajemnie powiązanych danych, przechowywanych w pamięci komputerów i wykorzystywanych przez programy użytkowe instytucji lub organizacji wraz z oprogramowaniem umożliwiającym definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie tych danych;
binarny zapis, zapis dwójkowy,
inform. zapis liczb w dwójkowym systemie liczbowym, powszechnie stosowany w technice komputerowej (arytmetyka komputerowa);
brama, wrota,
inform. urządzenie teleinformatyczne umożliwiające przesyłanie danych między lokalnymi sieciami komputerowymi (LAN), między sieciami lokalnymi a sieciami rozległymi (WAN) lub między siecią lokalną a komputerem gł. czy minikomputerem;
cache
[käsz; ang., kasz; fr.],
pamięć notatnikowa,
inform. wydzielona część pamięci operacyjnej komputera służąca do przechowywania najczęściej używanych danych, co pozwala przyspieszyć działanie programów.
dekomunizacja
[łac.],
nazwa wprowadzona na wzór denazyfikacji, ale o ile denazyfikacja była prowadzona głównie przez mocarstwa okupacyjne, o tyle dekomunizacja jest sprawą wewnętrzną poszczególnych państw;
med., psychol. człowiek w pierwszym okresie postnatalnego rozwoju osobniczego (ontogeneza), od chwili urodzenia do zakończenia procesu wzrastania;
Fundacja Guggenheima, John Simon Guggenheim Memorial Foundation,
największa amerykańska fundacja prywatna, zał. 1925 dla uczczenia pamięci amer. milionera J.S. Guggenheima, z siedzibą w Nowym Jorku;
Halbwachs
[albawạks]
Maurice, ur. 11 III 1877, Reims, zm. 16 III 1945, Buchenwald,
socjolog francuski;
historia
[łac. < gr., ‘badanie’, ‘wiedza’],
czasy przeszłe, dzieje; zespół wiadomości o czasach przeszłych, wiedza historyczna, potoczna lub naukowa; także nauka o dziejach, dochodzenie do wiedzy o tym, co się zdarzyło w przeszłości, historiografia; również tekst (także relacja ustna — historia oralna) odnoszący się do przeszłości: od świadectwa złożonego przez bezpośredniego uczestnika zdarzeń (przekaz źródłowy) po narrację historiograficzną; przedmiot nauczania, dyscyplina akademicka.
inteligencja
[łac. intelligentia ‘zdolność pojmowania’, ‘rozum’],
psychol. jedno z najbardziej wieloznacznych pojęć w psychologii odnoszące się do sprawności w zakresie czynności poznawczych; w języku potocznym przez inteligencję rozumie się najczęściej zdolność rozwiązywania problemów praktycznych, zdolności językowe lub kompetencje społeczne;
Jad wa-Szem
[hebr., ‘imię wieczne’],
Yad Vashem, Instytut Pamięci Narodowej,
instytucja państw. Izraela,
jednostka centralna, ang. Central Processing Unit (CPU),
inform. część komputera zawierająca procesory wraz z ich pamięcią podręczną;
kamwid, kamera wideo,
urządzenie przenośne, w wysokim stopniu zautomatyzowane, łączące funkcje kamery telewizyjnej i magnetowidu.
Kilburn
[kı̣lbə:rn]
Thomas Wymowa, ur. 11 VIII 1921, Dewsbury, zm. 17 I 2001, Manchester,
bryt. matematyk, elektronik, informatyk i konstruktor;
kryptomnezje
[gr. kryptós ‘ukryty’, mnḗmē ‘pamięć’],
med. rodzaj zafałszowań pamięci (allomnezje);
litografia
[gr. líthos ‘kamień’, gráphō ‘piszę’,‘rysuję’],
elektron. jeden z etapów (procesów) technologii planarnej;
Liwiusz, Titus Livius, ur. 59 r. p.n.e., zm. 17 r. n.e.,
historyk rzymski, autor monumentalnych dziejów Rzymu.
elektron. dziedzina nauki i techniki zajmująca się zminiaturyzowanymi układami elektronicznymi realizowanymi całkowicie w postaci scalonej (układ scalony), niekiedy z udziałem elementów (przyrządów) dyskretnych (dyskretny przyrząd).
Mnemosyne
[gr., ‘pamięć’],
mit. gr. bogini pamięci;

Słownik języka polskiego PWN

pamięć
1. «zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości»
2. «wspomnienie, upamiętnienie kogoś lub czegoś»
3. «urządzenie w komputerze służące do przechowywania i udostępniania danych»
4. daw. «przytomność, świadomość»

• pamięciowy • pamięciowo
pamięć muzyczna «zdolność zapamiętywania poszczególnych tonów, dźwięków, rytmu i tempa melodii»
pamięć słuchowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się słyszy, niż tego, co się widzi»
pamięć wzrokowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się widzi, niż tego, co się usłyszy»
alokacja pamięci inform. «przydział obszarów pamięci operacyjnej dla realizacji różnych zadań»
błogosławionej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania żydowskiego»
gotowość pamięci «zdolność wywoływania przypomnień wtedy, gdy są potrzebne»
izba pamięci «pomieszczenie, w którym się przechowuje i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia