pamięć

Encyklopedia PWN

waga
[niem.],
techn. przyrząd pomiarowy do wyznaczania masy ciała (ładunku) przez wykorzystanie działania na to ciało siły grawitacji.
Warma Mahadewi, ur. 1907, Allahabad, zm. 11 IX 1987,
poetka indyjska, tworząca w języku hindi;
Wendidat, Widewdat
[staropers., ‘prawo przeciw demonom’],
jedna z ksiąg Awesty
wideofotografia
[łac.-gr.],
ang. Still-Video, fotografia elektroniczna,
sposób rejestracji nieruchomych obrazów;
w liturgii chrześcijańskiej ostatnia część liturgicznego okresu Wielkiego Postu;
Wilkes
[uılks]
Maurice Vincent Wymowa, ur. 26 VI 1913, Dudley (hrab. Staffordshire), zm. 29 XI 2010, Cambridge,
bryt. matematyk, fizyk i informatyk;
określenie europejskiej rewolucji 1848–49.
Witwicki Władysław, ur. 30 IV 1878, Lubaczów, zm. 21 XII 1948, Konstancin k. Warszawy,
filozof, psycholog, teoretyk sztuki;
Wouk
[uouk]
Herman, ur. 27 V 1915, Nowy Jork, zm. 17 V 2019, Palm Springs,
powieściopisarz amerykański;
Woźna Zofia, właśc. Bala Leser, ur. 31 X 1911, Besk, zm. 14 V 1984, Warszawa,
rzeźbiarka, pochodzenia żydowskiego;
w filozofii zdolność do tworzenia i przywoływania wyobrażeń;
obrazy przedmiotów i sytuacji wywołane w świadomości pod nieobecność bodźców zewn.;
„wypędzeni”, niem. Vertriebene,
termin, którym w Niemczech określa się ludność niemiecką zmuszoną w wyniku klęski III Rzeszy w II wojnie światowej do opuszczenia terytoriów położonych na wschód od linii Odry–Nysy Łużyckiej oraz krajów południowo-wschodniej Europy.
wzrok, zmysł wzroku, widzenie,
czynność zmysłowa polegająca na odbiorze informacji o środowisku zewnętrznym za pomocą promieniowania elektromagnetycznego w zakresie długości fal 380–790 nm;
zachowanie, zachowanie się,
psychol. jedno z podstawowych pojęć psychologii; w najszerszym znaczeniu — każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska.
miasto w województwie małopolskim, na obszarze Rowu Podtatrzańskiego, Tatr i Pogórza Spisko-Gubałowskiego, nad Zakopianką i licznymi potokami (m.in. Bystra, Cicha Woda, Strążyski, Biały, Olczański), na wys. 800–1000 m (najwyżej położone miasto w Polsce), w pobliżu granicy ze Słowacją; siedziba powiatu tatrzańskiego.
działobitnia, część twierdzy w Zamościu, zbud. w 1. poł. XIX w.;
Zawacki Teodor, data ur. nieznana, zm. ok. 1637,
prawnik, pisarz rolniczy;
pojęcie i geneza z.w. została po raz pierwszy wprowadzona do prawa i praktyki międzynar. podczas i na zakończenie I wojny świat., znajdując normatywny wyraz w artykule 228 traktatu wersalskiego z 1919, który przewidywał karalność czynów naruszających prawa i zwyczaje wojenne.
Zbrożyna Barbara, ur. 1 IX 1923, Lublin, zm. 15 XII 1995, Warszawa,
rzeźbiarka i malarka;

Słownik języka polskiego PWN

pamięć
1. «zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości»
2. «wspomnienie, upamiętnienie kogoś lub czegoś»
3. «urządzenie w komputerze służące do przechowywania i udostępniania danych»
4. daw. «przytomność, świadomość»

• pamięciowy • pamięciowo
pamięć muzyczna «zdolność zapamiętywania poszczególnych tonów, dźwięków, rytmu i tempa melodii»
pamięć słuchowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się słyszy, niż tego, co się widzi»
pamięć wzrokowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się widzi, niż tego, co się usłyszy»
alokacja pamięci inform. «przydział obszarów pamięci operacyjnej dla realizacji różnych zadań»
błogosławionej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania żydowskiego»
gotowość pamięci «zdolność wywoływania przypomnień wtedy, gdy są potrzebne»
izba pamięci «pomieszczenie, w którym się przechowuje i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia