pamięć

Encyklopedia PWN

Stępień Lucjan, ur. 18 XII 1912, Osiek, zm. 3 III 1986, Trypolis (Libia),
lekarz neurochirurg;
streamer
[strị:mər; ang.],
inform. pamięć komputerowa, której głównym elementem jest taśma magnetyczna o dużej pojemności, przeznaczona do okresowego zapisywania kopii danych zgromadzonych na dyskach magnetycznych.
stres
[ang.],
psychol. stan obciążenia systemu regulacji psychicznej powstający w sytuacji zagrożenia, utrudnienia lub niemożności realizacji ważnych dla jednostki celów, zadań, wartości.
Suckewer Abraham, ur. 18 V 1913, Smorgoń, zm. 19 I 2010, Tel Awiw-Jaffa,
poeta żydowski, tworzący w języku jidysz;
układ elektroniczny lub autonomiczne urządzenie przetwarzające ciągi zakodowanych sygnałów (np. wprowadzanych za pomocą klawiatury komputera lub odczytywanych z jego pamięci) na dźwięki imitujące ludzką mowę
szajch, szejch, szejk, šayh,
arabski tytuł honorowy, dosłownie: ‘mężczyzna w podeszłym wieku, starzec’, znany już w czasach przedmuzułmańskich;
sztuczne uodpornianie ludzi i zwierząt przeciw chorobom zakaźnym za pomocą szczepionek,
Szewczenko Taras, ur. 9 III 1814, Moryńce (obwód czerkaski), zm. 10 III 1861, Petersburg,
ukraiński poeta i malarz.
szklanokrystaliczne materiały, materiały szkłoceramiczne, materiały dewitryfikacyjne, dewitryfikaty,
materiały jednorodne, złożone z drobnych ziaren krystalicznych (o mikro- lub nanometrycznych rozmiarach) otoczonych szklistą osnową, pod względem budowy i niektórych właściwości zbliżone do ceramiki, lecz wytwarzane i formowane metodami szklarskimi (co daje możliwość łatwego nadawania wyrobom skomplikowanych kształtów).
Szmaglewska Seweryna, ur. 11 II 1916, Przygłów k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 7 VII 1992, Warszawa,
pisarka;
Sznitke, Schnittke, Alfred, ur. 24 XI 1934, Engels, zm. 3 VIII 1998, Hamburg,
kompozytor ros., pochodzenia niemieckiego;
sztuka
[niem.]
Termin „sztuka” jest odpowiednikiem łac. ars (od którego pochodzi większość nowoż.: wł. i hiszp. arte, fr. i ang. art), ten zaś odpowiada gr. téchnē; przymiotniki „techniczny” i „artystyczny” są tego samego pochodzenia.
Szuman Stefan, ur. 2 I 1889, Toruń, zm. 16 V 1972, Warszawa,
psycholog, filozof, lekarz;
przyrząd do badania m.in. pamięci, uwagi, spostrzegawczości;
miasto w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, nad Złotą Nitką (lewy dopływ Tanwi) i jej niewielkimi dopływami.
urządzenie radiokomunik. nadawczo-odbiorcze, stanowiące wyposażenie abonenta systemu telefonii komórkowej;
telegrafia
[gr. tḗle ‘daleko’, gráphō ‘piszę’],
dział telekomunikacji porozumiewawczej zajmujący się przekazywaniem na odległość wiadomości w postaci zbioru znaków (liter, cyfr i in.), wydrukowanego lub utrwalonego na taśmie dziurkowanej;
teleprompter, prompter,
elektroniczne urządzenie, współpracujące z komputerem, do podawania tekstu ukazującego się na lustrzanym ekranie umiejscowionym na obiektywie kamery.
teleteks
[ang.],
usługa telegraficzna będąca rozwinięciem teleksu, umożliwiająca przesyłanie tekstów (zapisanych za pomocą znormalizowanego zestawu znaków) między abonentami wyposażonymi w specjalne urządzenia (terminale teleteksowe);

Słownik języka polskiego PWN

pamięć
1. «zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości»
2. «wspomnienie, upamiętnienie kogoś lub czegoś»
3. «urządzenie w komputerze służące do przechowywania i udostępniania danych»
4. daw. «przytomność, świadomość»

• pamięciowy • pamięciowo
pamięć muzyczna «zdolność zapamiętywania poszczególnych tonów, dźwięków, rytmu i tempa melodii»
pamięć słuchowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się słyszy, niż tego, co się widzi»
pamięć wzrokowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się widzi, niż tego, co się usłyszy»
alokacja pamięci inform. «przydział obszarów pamięci operacyjnej dla realizacji różnych zadań»
błogosławionej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania żydowskiego»
gotowość pamięci «zdolność wywoływania przypomnień wtedy, gdy są potrzebne»
izba pamięci «pomieszczenie, w którym się przechowuje i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia