pamięć

Encyklopedia PWN

inform. urządzenie do przechowywania informacji zapisanych w postaci cyfrowej, czyli jako ciąg bitów;
biol. zdolność zwierząt i człowieka do przechowywania w sieciach komórek nerwowych ośrodków mózgu informacji i wykorzystywania ich do aktualnych i planowanych działań.
psychol. zdolność do kodowania informacji (zapamiętywania), przechowywania i odtwarzania (rozpoznawania i wydobywania) przeszłych doświadczeń; obejmuje p. sensoryczną (ultrakrótką), p. krótkotrwałą (operacyjną) i p. długotrwałą;
inform. zasoby pamięci wykorzystywane w systemie komputerowym do wykonywania procesów;
Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”, niem. Zwangsarbeiter Stifftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”,
instytucja RFN zarządzająca Funduszem Odszkodowawczym (Entschädigungsfonds) dla robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy;
materiały wykazujące zdolność do przyjmowania jednego z 2 zaprogramowanych kształtów w wyniku odwracalnej przemiany martenzytycznej zachodzącej wraz ze zmianą temperatury, przyłożonych naprężeń lub pola magnetycznego.
Główna Komisja Badań Zbrodni na Narodzie Polskim — Instytut Pamięci Narodowej, 1945–90 pod nazwą Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce,
instytucja powołana 1945 przez KRN, jako specjalny organ Ministerstwa Sprawiedliwości.
powołany na mocy ustawy z XII 1998 (działa od VI 2000);
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, do 1988 Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa,
organ opiniodawczy i doradczy władz państw. w sprawach upamiętnienia miejsc walki i męczeństwa narodu pol. w kraju i za granicą oraz innych narodów na ziemiach pol.;
filoz., psychol. system poznawczy właściwy człowiekowi;
inform. urządzenie elektroniczne stanowiące podstawową część komputera;
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
dyfuzja anomalna, błądzenia anomalne,
przypadkowe, niebrownowskie (Browna ruchy) przemieszczanie się obiektów, np. nieregularne szybowanie albatrosów nad powierzchnią oceanu w poszukiwaniu pożywienia lub obserwowane pod mikroskopem nieregularne przeloty bakterii Coli („chemotaksówki”) między przypadkowo rozmieszczonymi chemoatraktantami czy makroskopowe, przypadkowe przemieszczenia jonu He4+ w nadciekłym helu.
aparat rejestrujący obraz w postaci mapy bitowej, wytwarzanej przez przetwornik fotoelektryczny (przetwornik CCD, CCD) i współpracujący z nim przetwornik analogowo-cyfrowy (przetwarzanie analogowo-cyfrowe).
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
RAM, ang. Random Access Memory,
inform. rodzaj pamięci (inform. ).
Bergson
[bergsą̣]
Henri Wymowa, ur. 18 X 1859, Paryż, zm. 4 I 1941, tamże,
filozof francuski, jeden z najważniejszych myślicieli XX w..
inform. narzędzie do formułowania programów dla komputerów; jest językiem formalnym, którego składnia określa zasady zapisu programów (w sposób jednoznaczny i łatwy do analizy), a semantyka przypisuje programom ich interpretację (określa efekty działania programu zapisanego w języku programowania).

Słownik języka polskiego PWN

pamięć
1. «zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości»
2. «wspomnienie, upamiętnienie kogoś lub czegoś»
3. «urządzenie w komputerze służące do przechowywania i udostępniania danych»
4. daw. «przytomność, świadomość»

• pamięciowy • pamięciowo
pamięć muzyczna «zdolność zapamiętywania poszczególnych tonów, dźwięków, rytmu i tempa melodii»
pamięć słuchowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się słyszy, niż tego, co się widzi»
pamięć wzrokowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się widzi, niż tego, co się usłyszy»
alokacja pamięci inform. «przydział obszarów pamięci operacyjnej dla realizacji różnych zadań»
błogosławionej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania żydowskiego»
gotowość pamięci «zdolność wywoływania przypomnień wtedy, gdy są potrzebne»
izba pamięci «pomieszczenie, w którym się przechowuje i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia