osobowe

Encyklopedia PWN

spółki (cywilne, jawne, komandytowe, ciche) oparte na trwałej więzi między wspólnikami, którzy bezpośrednio uczestniczą w prowadzeniu spraw spółki oraz odpowiadają solidarnie i nieograniczenie za jej zobowiązania.
ubezpieczenia zapewniające pokrycie (częściowe lub pełne) potrzeb finansowych wynikłych wskutek określonych zdarzeń losowych w życiu człowieka (choroba, kalectwo, dożycie określonego wieku lub śmierć).
wyobrażenie zespołu cech, do których posiadania aspiruje członek zbiorowości, chcąc być w zgodzie z postulowanym lub faktycznie w niej panującym systemem wartości (np. wzór osobowy rycerza, ziemianina, kupca, gentlemana, artysty, żołnierza, rewolucjonisty, uczonego);
prawo zbiór przepisów określających dopuszczalność gromadzenia, przetwarzania i ujawniania danych opisujących cechy indywidualnych osób;
część funduszu płac;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia