osią

Encyklopedia PWN

mat. prosta, względem której dana figura geometryczna jest symetryczna;
krystal. złożony (strukturalny) element symetrii figury geom.;
urb. linia prosta stanowiąca trzon kompozycji przestrzennej miasta lub jego części;
3 proste sieciowe w sieci przestrzennej wybrane jako krawędzie komórki elementarnej;
prawidłowe powtarzanie się w przestrzeni jednakowych pod względem fiz. i geom. części kryształu (ścian, krawędzi, płaszczyzn sieciowych, atomów, cząsteczek, komórek elementarnych itp.).
kryształ ciekły, ciecz anizotropowa, faza mezomorficzna,
stan skupienia pośredni między cieczą zwykłą (izotropową) a zwykłym kryształem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia