osią

Encyklopedia PWN

Smoluchowski Marian, ur. 28 V 1872, Vorderbrühl k. Wiednia, zm. 5 IX 1917, Kraków,
polski fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych w historii nauki polskiej.
zespół części maszyn służący do łączenia wałów i przenoszenia momentu obrotowego bez stałej zmiany jego wartości i kierunku.
substancja składająca się z 2 lub więcej pierwiastków chemicznych, z których co najmniej 1, ale występujący w przeważającej ilości, jest metalem;
mat. przekształcenie przestrzeni będące przemiennym złożeniem symetrii płaszczyznowej i obrotu;
symetria osiowa, odbicie zwierciadlane, symetria względem prostej,
mat. przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni) przyporządkowujące każdemu jej punktowi A punkt A′ symetryczny względem ustalonej prostej k (oś symetrii), co oznacza, że A i A′ leżą na tej samej prostej prostopadłej do k, po przeciwnych stronach k i w równej od k odległości.
mech. wada materiału lub pęknięcie o znikomej grubości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia