organizmów jednokomórkowych

Encyklopedia PWN

namnażanie identycznych genów (klonowanie DNA) bądź organizmów;
biol. najmniejsza występująca w przyrodzie, zdolna do życia, samoodtwarzająca się struktura o złożonej organizacji.
ontogeneza
[gr. on, óntos ‘byt’, ‘będące’, ‘istniejące’, génesis ‘pochodzenie’],
biol. rozwój osobniczy, przemiany anatomiczne i fizjologiczne od chwili powstania nowego osobnika w procesie rozmnażania aż do jego śmierci;
bakterie
[gr. baktḗrion ‘laseczka’],
organizmy jednokomórkowe o prostej budowie, wielkości od 0,2 do kilkudziesięciu µm;
fagocytoza
[gr. phágos ‘pożeracz’, kýtos ‘naczynie’, ‘komórka’],
biol. rodzaj endocytozy, proces pochłaniania (pożerania) cząstek nieorg. oraz komórek lub ich fragmentów przez organizmy jednokomórkowe lub wyspecjalizowane komórki organizmów o bardziej złożonej budowie (fagocyty);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia