organicznego

Encyklopedia PWN

związki chemiczne pierwiastka węgla, z wyłączeniem tlenków i siarczków węgla, kwasu węglowego i jego nieorganicznych pochodnych (węglany i wodorowęglany metali i amonu oraz chlorki, niepodstawione amidy i imidy kwasu węglowego), węglików metali, cyjanowodoru, cyjanamidu i kwasu cyjanowego oraz ich soli nieorganicznych, karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
dział chemii organicznej zajmujący się metodami wytwarzania związków organicznych w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych;
ekon. koncepcja rozwoju systemu światowego sformułowana 1974 w II Raporcie dla Klubu Rzymskiego;
związki organiczne będące akceptorami protonów;
odmiana sztuki abstrakcyjnej, polegająca na operowaniu (w rzeźbie, malarstwie i grafice) formami nieregularnymi, sugerującymi kształty organiczne.
wyróżniony fragment cząsteczki związku org., np. alkil, aryl, ułatwiający klasyfikację danego związku w obrębie grupy połączeń o zbliżonych lub analogicznych właściwościach chemicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia