opinia

Encyklopedia PWN

żyd. tygodnik społ.-polit. i kult., wyd. 1933–36 w Warszawie, w języku pol., pod patronatem dziennika Hajnt;
opinia
[fr. opinion < łac. opinio ‘pogląd’, ‘mniemanie’, ‘przekonanie’],
pot.:
opinia
[łac.]:
tygodnik, wyd. od 1990 w Warszawie;
czasopismo polityczne,
ogół przekonań w kwestiach istotnych społecznie, wyrażanych w społeczeństwie lub innej zbiorowości; w węższym rozumieniu — poglądy dominujące w zbiorowości lub podzielane przez jej większość; w szerszym — to także „publiczność”, zbiorowość, w której istnieje o.p., niekiedy również prasa i in. organy wyrażające opinię.
stanowisko komisji w określonej sprawie przedstawione prezydentowi, rządowi, ministrom, prezesowi NIK;
opinio communis
[łac., ‘powszechny pogląd’],
ogół poglądów większego odłamu społeczeństwa;
placówka badawcza, powołana 1982 na mocy uchwały Rady Ministrów, z siedzibą w Warszawie, 1997 przekształcona na mocy ustawy sejmu w fundację;
statyst. badanie metodą reprezentacyjną (reprezentacyjna metoda) części generalnej, mające na celu ustalenie lub wyjaśnienie poglądów i opinii członków danej populacji na jakiś temat;
placówka badawcza, założona 1958, z siedzibą w Warszawie;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
Gallup
[gạ̈ləp]
George Horace Wymowa, ur. 18 XI 1901, Jefferson, zm. 26 VII 1984, Tschingel (Szwajcaria),
amer. statystyk i socjolog, publicysta;
rzeczoznawca powołany do wydania opinii w zakresie posiadanych wiadomości fachowych.
specyficzna, dostosowana do religijnych zasad islamu interpretacja społecznego procesu gospodarowania.
Komitet Ekonomiczno-Społeczny, ang. Economic and Social Committee, fr. Comité Economique et Social,
organ doradczy Wspólnoty Europejskiej i UE;
Vespucci
[wespụczczi]
Amerigo Wymowa, ur. 18 III 1454, Florencja, zm. 22 II 1512, Sewilla,
żeglarz i podróżnik włoski, odkrywca.
jedna z podstawowych metod socjologii empirycznej, stosowana także w psychologii społecznej, ekonomii (badania marketingowe) i pedagogice.
Byron
[bạırən]
George Gordon Wymowa, lord, ur. 22 I 1788, Londyn, zm. 19 IV 1824, Missolungi (Grecja),
poeta angielski, jeden z głównych twórców europejskiego romantyzmu.
założony 1935 w Princeton (USA) przez G.H. Gallupa;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

opinia
1. «przekonanie o czymś, pogląd na jakąś sprawę»
2. «sposób, w jaki oceniają kogoś inni»
3. «orzeczenie specjalisty na jakiś temat»
opinia publiczna «opinia społeczeństwa lub jego części na jakiś temat»
opinio communis [wym. opinio kommunis] «powszechne mniemanie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia