operacyjne

Encyklopedia PWN

ogólnowojskowe związki taktyczno-operacyjne, formowane III i VIII–IX 1939 w trakcie mobilizacji oraz działań wojennych, o niestałym składzie, bez rozwiniętych dowództw i sztabów (z wyjątkiem samodzielnych grup operacyjnych).
statyst. dziedzina wiedzy, której zadaniem jest wyznaczanie optymalnych rozwiązań różnorodnych problemów, głównie technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, za pomocą metod matematyczno-statystycznych.
med. nieprzerwane śledzenie na ekranie monitora i rejestracja wielkości charakteryzujących najważniejsze funkcje życiowe podczas operacji (np. ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość oddychania, stężenie tlenu we krwi).
inform. program lub zespół programów zarządzających zasobami komputera, definiujących środowisko działania dla innych programów (tzw. maszynę wirtualną) oraz pozwalających użytkownikowi na wykonywanie uniwersalnych czynności porządkowych i administracyjnych, takich jak kopiowanie i usuwanie plików.
dział sztuki wojennej obejmujący teorię i praktykę przygotowania i prowadzenia działań przez związki operacyjne.
wojsk. wielostopniowa jednostka organizacyjna i operacyjna wojska, przeznaczona do prowadzenia operacji militarnych;
wydzielona część szpitala z salami operacyjnymi i pomieszczeniami pomocniczymi.
log. definicja wyjaśniająca sens danego terminu (pojęcia) przez podanie operacji wiodących do jego utworzenia.
med. mikroskop do obserwowania przebiegu operacji wykonywanych w bardzo małych przestrzeniach (np. okulistycznych, otolaryngologicznych, neurologicznych).
ekon. w zarządzaniu finansowym wykorzystanie kosztów stałych w celu zmaksymalizowania efektów dochodowych w przedsiębiorstwie.
ginekologia
[gr. gynḗ ‘kobieta’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka oraz dział medycyny klinicznej zajmujące się rozwojem, fizjologią i patologią, rozpoznawaniem i leczeniem (zachowawczym i operacyjnym) chorób kobiecych narządów płciowych oraz zapobieganiem tym chorobom;
konspiracyjna organizacja wojskowa, utworzona w Polsce 20 IX 1942;
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
ekon. suma nakładów przedsiębiorstwa na działalność gospodarczą, wyrażona w formie pieniężnej i liczona w określonej jednostce czasu.
inform. dynamiczny obiekt tworzony przez system operacyjny w celu wykonania pewnego programu w środowisku określonym przez przydzielone zasoby, takie jak: czas procesora, obszar pamięci operacyjnej lub wirtualnej, pliki lub urządzenia peryferyjne.
informatyka
[łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wizerunek’, ‘pomysł’],
dyscyplina naukowa zajmująca się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów;

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

pole operacyjne «miejsce na ciele pacjenta będące przedmiotem operacji, zabiegu»
operacja
1. «zabieg chirurgiczny polegający na przecięciu skóry i dotarciu do chorego narządu w celu przywrócenia mu prawidłowych czynności lub jego usunięcia»
2. «działania zmierzające do wykonania określonego zadania»
3. mat. «zespół działań wykonanych na pewnym wyrażeniu»
4. «część procesu technologicznego wykonywana na jednym stanowisku roboczym»
5. «ogół działań bojowych prowadzonych dla osiągnięcia określonego celu»
6. «zbrojna akcja o charakterze specjalnym»

• operacyjny • operacyjnie
blok operacyjny «wydzielona część szpitala lub oddziału szpitalnego, w której znajdują się sale operacyjne»
system operacyjny «podstawowy program komputera, umożliwiający i ułatwiający opracowywanie i wykonywanie programów użytkowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia