oksydację

Encyklopedia PWN

zespół enzymatycznych reakcji oksydacyjno-redukcyjnych zachodzący w wewnętrznej błonie mitochondrium u organizmów eukariotycznych, natomiast u bakterii — w błonie plazmatycznej, katalizowany przez białkowe przenośniki elektronów zawierające: flawiny, centra żelazo-siarkowe i hemy jako grupy prostetyczne;
biochem. kwasy monokarboksylowe (karboksylowe kwasy) o alifatycznym łańcuchu węglowodorowym nasyconym lub nienasyconym, o parzystej liczbie atomów węgla (4–30) w cząsteczce, wchodzące w skład lipidów;
utlenianie, oksydacja,
chem. proces polegający na oddaniu elektronu (elektronów) przez jon, atom lub grupę atomów w wyniku czego podwyższa się stopień utlenienia pierwiastka oddającego elektrony;
utlenienia strefa, strefa oksydacji,
strefa w złożu, powyżej poziomu zwierciadła wód podziemnych (aeracji strefa), w której w wyniku procesów wietrzenia, a zwłaszcza utleniania, ulegają zmianie fiz. i chem. właściwości kopalin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia