okresem

Encyklopedia PWN

archeol. okres w podziale chronologicznym pradziejów środkowej Europy, wydzielony w obrębie wczesnej epoki żelaza;
suchy okres w strefie zwrotnikowej odpowiadający interglacjałowi w wyższych szer. geogr.
geol. okres wzmożonych opadów atmosferycznych w strefie międzyzwrotnikowej, odpowiadający zlodowaceniu w wyższych szer. geograficznych;
bot., roln. okres wzrostu i rozwoju roślin, obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny.
farm. parametr farmakokinetyczny (mierzony po osiągnięciu równowagi między osoczem i tkankami), określający czas, po którym stężenie leku w osoczu zmaleje do połowy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia