ogniwa chemiczne

Encyklopedia PWN

chem. iloczyn aktywności (lub stężeń molowych) jonów — kationów i anionów powstałych w wyniku dysocjacji elektrolitycznej (lub autodysocjacji) cząsteczek związku chemicznego;
fizjol. związek chemiczny zaliczany do hormonów roślinnych.
lit
[łac. < gr.],
Li, lithium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 3;
dziedzina nauki i inżynierii materiałowej zajmująca się kontrolowanym wytwarzaniem nanostruktur i nanomateriałów oraz metodami służącymi do ich badania i modelowania.
producenci
[łac.],
ekol. rośliny zielone, a także niektóre gatunki pierwotniaków i bakterii, wiążące energię świetlną lub chemiczną i wytwarzające z pobieranych związków nieorganicznych substancje organiczne (autotrofizm);
reakcja oksydacyjno-redukcyjna, reakcja utleniania-redukcji, reakcja redox,
reakcja, w której dochodzi do przeniesienia jednego lub więcej elektronów od atomu, jonu lub cząsteczki donora (czyli reduktora) do akceptora (czyli utleniacza);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia