ogniwa chemiczne

Encyklopedia PWN

ind, In, indium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 49;
izotopy
[gr. ísos ‘równy’, tópos ‘miejsce’],
nuklidy o tej samej liczbie atomowej Z i różnych liczbach masowych A (tj. o tej samej liczbie protonów i różnych liczbach neutronów);
trwałe (nieodwracalne w naturalny sposób) uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływające negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na zdrowie, często życie ludzi.
ukierunkowany ruch (przepływ) swobodnych ładunków elektrycznych w środowisku przewodzącym, który zachodzi pod wpływem pola elektrycznego.
sukcesja ekologiczna, sukcesja biocenoz,
ekol. proces kolejnych zmian, jakim podlega biocenoza;
miner. grupa minerałów będących roztworami stałymi o różnym stosunku ilościowym składników, lecz o tej samej postaci krystalograficznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia