ogólną

Encyklopedia PWN

sole tlenowych kwasów arsenu;
pogląd na społeczeństwo i życie społ., wg którego społeczeństwo stanowi luźny zbiór nie powiązanych ze sobą jednostek i jest czymś wtórnym w stosunku do wchodzących w jego skład indywiduów.
atrakcyjność społeczna, atrakcyjność interpersonalna,
psychol. cechy danej osoby wywołujące u innych osób pozytywną postawę wobec niej;
azyl
[gr.],
schronienie,
miejsce bezpiecznego pobytu;
okres deportacji części narodu żydowskiego do Babilonii (przełom 586 i 587–538 p.n.e.);
bakteriologia
[gr. baktḗrion ‘laseczka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o bakteriach, ich budowie, właściwościach, sposobie życia i czynnościach.
Bank Francji, Banque de France Wymowa,
francuski bank centralny, założony 1800, z siedzibą w Paryżu;
Baudouin de Courtenay
[bo:duę̣ dö kurtönẹ]
Jan Ignacy Niecisław Wymowa, ur. 13 III 1845, Radzymin, zm. 3 XI 1929, Warszawa,
najwybitniejszy polski językoznawca, jeden z największych lingwistów świata.
Biegański Władysław, ur. 28 IV 1857, Grabów k. Ostrzeszowa, zm. 29 I 1917, Częstochowa,
lekarz internista, logik i filozof;
ekon. część polityki finansowej państwa wyodrębniona ze względu na jej przedmiot (gromadzenie dochodów, dokonywanie wydatków, finansowanie deficytu budżetowego), a nie na szczególne cele, tożsame z celami przyjętej aktualnie polityki gospodarczej; w węższym znaczeniu polityka budżetowa obejmuje decyzje dotyczące poziomu i struktury wydatków państwowych, opodatkowania oraz zadłużania się przez państwo.
Bürgerliches Gesetzbuch
[bụ̈rgərlıśəs gəzẹcbu:ch]
(BGB),
niemiecki kodeks cywilny z 1896 z mocą obowiązującą od 1 I 1900;
Čech Eduard, ur. 29 VI 1893, Stračov, zm. 15 III 1960, Praga,
matematyk czeski;
chemia
[gr. chēmeía ‘magia’],
nauka przyrodnicza zajmująca się budową, właściwościami substancji, ich jakościowymi i ilościowymi przemianami, warunkami, w których te przemiany zachodzą i efektami energetycznymi oraz zjawiskami, głównie elektrycznymi, które im towarzyszą.
teoria oddziaływań silnych (znanych też pod mniej ogólną nazwą sił jądrowych), którym podlegają hadrony: bariony (protony, neutrony, hiperony) i mezony;
hipotetyczny ośrodek wypełniający cały Wszechświat, o niezwykłych właściwościach, takich jak ujemne ciśnienie.
collège
[kolẹż],
we Francji państw. ogólnokształcąca szkoła średnia (II poziom kształcenia), która zgodnie z ustawą z 1975 obejmuje kształceniem obowiązkowym młodzież w wieku 11–16 lat;
Comte
[ką:t]
Auguste Wymowa, ur. 19 I 1798, Montpellier, zm. 5 IX 1857, Paryż,
francuski filozof, socjolog i pisarz polityczny, główny przedstawiciel pozytywizmu francuskiego.
ruch mas wodnych w zbiornikach wód stojących (oceanach, morzach, jeziorach) w następstwie oddziaływania czynników zewn. i wewnętrznych (np.: gradientu ciśnienia, temperatury, gęstości wód), a także siły Coriolisa.
astr. obiekt będący źródłem na tyle silnego pola grawitacyjnego, że niemożliwe jest przesłanie przezeń na zewnątrz żadnej informacji.
procesy sądowe przeciwko osobom oskarżonym o czary, organizowane w Europie od średniowiecza do XVIII w., w Ameryce Północnej w XVII–XVIII w.;

Słownik języka polskiego PWN

ogólny
1. «dotyczący ogółu osób»
2. «obejmujący całokształt czegoś»
3. «odnoszący się do wielu podobnych przedmiotów, zjawisk»
4. «składający się ze szczegółów»

• ogólność
język ogólny «odmiana języka narodowego znana ogółowi społeczeństwa»
nazwa ogólna log. «nazwa mająca więcej niż jeden desygnat»
plan ogólny «ujęcie pleneru lub wnętrza z całymi sylwetkami aktorów»
sąd ogólny log. «sąd odnoszący się do wszystkich przedmiotów danej klasy»
zdanie ogólne log. «zdanie odnoszące się do wszystkich przedmiotów danej klasy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia