ogólną

Encyklopedia PWN

naukozn. najstarsza z nauk o nauce;
metodol. system twierdzeń logicznie i rzeczowo uporządkowanych, powiązanych określonymi stosunkami log. występującymi w danej nauce, oraz spełniający przyjęte w niej kryteria naukowości i poprawności metodologicznej.
hydrol. woda świat. mórz i oceanów o jednolitej zawartości soli mineralnych: 55,2% chloru, 30,4% sodu, 7,7% jonu siarczanowego, 3,7% magnezu, 1,2% wapnia, 1,1% potasu i in., które określają jej zasolenie (ocean);
wojewoda, łac. comes palatinus,
najwyższy urzędnik książęcy w Polsce do XIV w.;
układ wszystkich obiektów astronomicznych, materii rozproszonej i pól fizycznych wraz z czasoprzestrzenią, którą wypełniają.
związki koordynacyjne, związki kompleksowe, kompleksy,
złożone cząsteczki lub jony (kationy, aniony), w których atom (lub jon) zw. atomem (jonem) centralnym jest połączony za pomocą wiązania koordynacyjnego z ligandami — jonami lub cząsteczkami obojętnymi.
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
adagium
[łac.],
sentencja,
formuła wyrażająca ogólną prawdę;
Adams
[ạ̈dəmz]
Walter Sydney, ur. 20 XII 1876, Kassab (Syria), zm. 11 V 1956, Pasadena (USA),
astrofizyk amerykański;
bezpośrednia organizacyjna i regulacyjna działalność organów publicznych w dziedzinie stosunków społecznych związanych z korzystaniem z morza, jego brzegów i zasobów, przy zastosowaniu uprawnień władczych i kompetencji tych organów do zarządzania mieniem publicznym.
agresja
[łac. aggressio ‘napad’, ‘natarcie’],
prawo w prawie międzynarodowym zbrojna napaść jednego państwa na drugie, zwykle powodująca rozpoczęcie wojny w wyniku stawiania zbrojnego oporu przez państwo napadnięte.
termin mongolski, zapewne pochodzenia tureckiego, oznaczający część ludności, plemię, jednostkę terytorialną;
dokument podpisany 1 VIII 1975 w Helsinkach na zakończenie obrad 3. fazy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przez szefów państw i rządów 33 państw Europy (bez Albanii), Stanów Zjednoczonych i Kanady;
alkoholowa fermentacja, etanolowa fermentacja,
enzymatyczny proces beztlenowego rozkładu sacharydów (w zasadzie heksoz) na alkohol etylowy i dwutlenek węgla, dostarczający różnym drobnoustrojom i roślinom energii magazynowanej w postaci kwasu adenozynotrifosforowego (ATP);
Allais
[allẹ]
Maurice Félix Charles Wymowa, ur. 31 V 1911, Paryż, zm. 9 X 2010, Saint-Cloud,
francuski ekonomista i inżynier górnictwa;
analogia
[gr., ‘podobieństwo’],
filoz. w metafizyce termin wyrażający pluralizm bytu „złożonego” z nietożsamych realnie elementów powiązanych ze sobą relacjami (relacja); w teorii poznania poznawczy sposób ujęcia tych relacji.
androgeny
[gr. anḗr, andrós ‘mężczyzna’, ‘człowiek’, génos ‘ród’, ‘pochodzenie’],
męskie hormony płciowe z grupy steroidów, wydzielane przez komórki śródmiąższowe jądra, a także (w znacznie mniejszych ilościach) przez korę nadnerczy i jajniki;
anorgazmia
[gr.],
niezdolność do osiągnięcia orgazmu, mimo istnienia podniecenia seksualnego i pozytywnej oceny partnera;
antypasat
[gr.-hol.],
wiatr o kierunku zachodnim wiejący w górnej troposferze;
apoha
[sanskr. apoha ‘wykluczenie’, ‘wyłączenie’],
w indyjskiej filozofii języka koncepcja stworzona przez Dignagę (V–VI w.) i rozwinięta przez Dharmakirtiego (VII w.), zgodnie z którą słowa — z natury wyrażające pojęcia ogólne, a używane w odniesieniu do rzeczy jednostkowych — desygnują konkretne rzeczy jednostkowe przez negację wszystkich indywiduów nie objętych polem semantycznym tychże słów;

Słownik języka polskiego PWN

ogólny
1. «dotyczący ogółu osób»
2. «obejmujący całokształt czegoś»
3. «odnoszący się do wielu podobnych przedmiotów, zjawisk»
4. «składający się ze szczegółów»

• ogólność
język ogólny «odmiana języka narodowego znana ogółowi społeczeństwa»
nazwa ogólna log. «nazwa mająca więcej niż jeden desygnat»
plan ogólny «ujęcie pleneru lub wnętrza z całymi sylwetkami aktorów»
sąd ogólny log. «sąd odnoszący się do wszystkich przedmiotów danej klasy»
zdanie ogólne log. «zdanie odnoszące się do wszystkich przedmiotów danej klasy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia