ogólną

Encyklopedia PWN

ekon. trudny do jednoznacznego zdefiniowania program badawczy,
fiz. współczesna teoria względności, sformułowana przez A. Einsteina 1916; teoria czasu i przestrzeni obejmująca grawitację.
organizacja kombatancka, zał. 25 VII 1925;
organ doradczy przy Wydziale Przemysłu Handlu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji w Królestwie Polskim, powołana 17 II 1817;
dział zajmujący się samozrozumieniem psychologii jako dyscypliny nauk., założeniami filoz. leżącymi u jej podstaw, wypracowanymi przez nią modelami antropologicznymi oraz ogólną analizą procesów psychicznych i zachowań ludzkich.
układ ruchów powietrza w atmosferze ziemskiej uśredniony przestrzennie (na ogół południkowo) i w długich przedziałach czasu (pora roku, wiele lat).
Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami, ang. General Agreement on Trade in Services (GATS),
międzynar. układ stanowiący integralną część porozumienia powołującego Światową Organizację Handlu (WTO, WTrO);
dział dydaktyki obejmujący zagadnienia podstawowe, dotyczące ogółu procesów nauczania i uczenia się.
w myśli chrześc.: dział etyki zajmujący się filoz. refleksją nad podstawami etyki, wartościami moralnymi, odpowiedzialnością moralną, powinnością, sumieniem itp.;
obligacje na amerykańskim rynku finansowym, zwolnione od podatku, emitowane przez władze stanowe lub lokalne, zabezpieczone pełną zdolnością kredytową i podatkową emitenta.
dyscyplina pedagogiki zajmująca się jej podstawami teoret.;
ekon. stan gospodarki, który występuje, gdy są spełnione wszystkie warunki równowag cząstkowych (równowagi konsumenta, producenta, rynku, gałęzi);
dział socjologii teoret.; korzystając z wyników badań socjologii szczegółowej i in. nauk społ., dostarcza wiedzy o całości życia społecznego.
mat. dział topologii używający pojęć i metod odnoszących się do przestrzeni topologicznych, wprowadzonych w uogólniony, aksjomatyczny sposób.
Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu, ang. General Agreement on Tariffs and Trade Wymowa(GATT Wymowa),
wielostronne międzypaństwowe porozumienie handlowe i organizacja międzynarodowa.
dawniej typ wykształcenia o charakterze humanist., obejmującego gł. znajomość określonych treści kulturowych i języków; współcześnie nastąpiła zmiana funkcji społ. w.o., które jest podstawą uczestnictwa w życiu społ. oraz przygotowaniem do kształcenia ustawicznego i zawodowego.
jeden z głównych organów ONZ, w którym reprezentowani są na równych prawach wszyscy członkowie organizacji;

Słownik języka polskiego PWN

ogólny
1. «dotyczący ogółu osób»
2. «obejmujący całokształt czegoś»
3. «odnoszący się do wielu podobnych przedmiotów, zjawisk»
4. «składający się ze szczegółów»

• ogólność
język ogólny «odmiana języka narodowego znana ogółowi społeczeństwa»
nazwa ogólna log. «nazwa mająca więcej niż jeden desygnat»
plan ogólny «ujęcie pleneru lub wnętrza z całymi sylwetkami aktorów»
sąd ogólny log. «sąd odnoszący się do wszystkich przedmiotów danej klasy»
zdanie ogólne log. «zdanie odnoszące się do wszystkich przedmiotów danej klasy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia