odwapnić

Encyklopedia PWN

med. stan patologiczny polegający na miejscowym lub ogólnym zmniejszeniu się ilości soli wapnia w kościach;
typ w dziale gleb autogenicznych, rzędzie gleb brunatnoziemnych;
wet. choroba dorosłych zwierząt spowodowana zaburzeniami przemian wapniowo-fosforowych, objawiająca się odwapnieniem kości;
geol. skała osadowa składająca się gł z węglanu wapnia (do ok. 70% obj.) i krzemionki;
osteodystrofia
[gr. ostéon ‘kość’, dys- ‘źle’, trophḗ ‘pożywienie’],
med. określenie kilku jednostek chorobowych układu kostnego, dla których wspólną cechą jest zwyrodnienie włóknisto-torbielowate kości i ich odwapnienie;
przytarczycowe gruczoły, gruczoły przytarczowe, przytarczyce,
gruczoły dokrewne ssaków, wytwarzające parathormon;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia