odszkodowania

Encyklopedia PWN

wynagrodzenie przez państwo — stronę konfliktu — szkód i strat powstałych w wyniku działań sprzecznych z prawem międzynar. i z pogwałceniem zwyczajów wojennych lub wskutek popełnionych zbrodni wojennych państwu poszkodowanemu lub jego obywatelom.
odszkodowanie, indemnizacja, naprawienie szkody,
prawo świadczenie należne poszkodowanemu od osoby ponoszącej odpowiedzialność za szkodę.
roszczenie osoby fiz. wobec państwa
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
indemnizacja
[łac.],
w XIX w. na ziemiach polskich określenie odszkodowania za zniesienie powinności chłopskich, płacone właścicielom ziemi w związku z uwłaszczeniem chłopów;
nadzwyczajna zmiana w stosunkach własności ziemi wprowadzona na drodze ustawowej ze względów społecznych, narodowych, politycznych lub, rzadziej, ekonomicznych, polegająca na wywłaszczeniu wielkich posiadaczy z całości lub części ich ziemi i rozparcelowaniu jej między bezrolnych lub małorolnych chłopów z jednoczesnym nadaniem im tytułu własności.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia