odmiany gatunkowej

Encyklopedia PWN

genologia
[gr. génos ‘rodzaj’, ‘gatunek’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział poetyki obejmujący badania teoret. i hist. nad rodzajami, gatunkami i odmianami literackimi;
makroewolucja
[gr.-łac.],
biol. niejednoznaczny termin oznaczający zazwyczaj zespół procesów ewolucyjnych zachodzących powyżej szczebla gatunkowego i populacyjnego; szerzej: wszelkie ponadgatunkowe i wielkoskalowe procesy i trendy ewolucyjne;
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
Puszkin Aleksandr S., ur. 6 VI 1799, Moskwa, zm. 10 II 1837, Petersburg,
rosyjski poeta, prozaik i dramatopisarz.
równikowe wilgotne lasy, wilgotny las równikowy zawsze zielony, wiecznie zielony las równikowy (higromegatermiczny), tropikalny las deszczowy,
ekol. bujne lasy, występujące w klimacie bardzo ciepłym i wilgotnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia