odmiany gatunkowej

Encyklopedia PWN

termin określający różnorodne odmiany piśmiennictwa dokumentarnego, mówiącego o zdarzeniach autentycznych, dziejących się w czasie historycznym, w realnej przestrzeni geograficznej i społecznej.
różnorodność biologiczna, bioróżnorodność,
zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów);
dziedzina wiedzy powstała na styku socjologii ogólnej, filozofii i literaturoznawstwa,
dramat
[gr. dráma ‘działanie’],
jeden z 3 rodzajów literackich;
Fredro Aleksander, hrabia, ur. 20 VI 1793, Surochów k. Jarosławia, zm. 15 VII 1876, Lwów,
najwybitniejszy komediopisarz polski, poeta, pamiętnikarz.
parodia
[gr. parōidía ‘komiczna przeróbka poważnego utworu’ (u Arystotelesa)],
świadome naśladowanie danego wzorca literackiego (dzieła, stylu, gatunku), które dzięki celowemu wyostrzeniu jego cech formalno-stylistycznych oraz zmianie tematycznej i ideowej (parafraza) prowadzi do efektów ludycznych, satyrycznych lub polemicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia