oczekiwany

Encyklopedia PWN

ekon. oprócz oczekiwań ekstrapolacyjnych jedna z 2 hipotez sformułowanych w makroekonomii w celu wyjaśnienia zjawiska przewidywania przez podmioty gospodarcze przyszłej stopy inflacji.
oczekiwania ekstrapolacyjne, oczekiwania adaptacyjne,
ekon. założenie dotyczące zachowań podmiotów gospodarczych przyjmowane w modelowaniu zjawisk ekonomicznych;
ekon. przyjmowane przez keynesistów założenie, że podmioty gospodarcze dokonują ekstrapolacji trendów,
ekon. obok oczekiwań ekstrapolacyjnych jedna z 2 hipotez sformułowanych w makroekonomii w celu wyjaśnienia zjawiska przewidywania przez podmioty gospodarcze przyszłej stopy inflacji.
wartość oczekiwana, wartość średnia, wartość przeciętna, nadzieja matematyczna, pierwszy moment, esperancja,
pojęcie z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, najważniejsza charakterystyka liczbowa zmiennej losowej; oznaczana zwykle symbolem EX.
ekon. w kategoriach dochodowości i ryzyka portfel inwestycyjny, który charakteryzuje się najwyższą oczekiwaną stopą przychodu dla danego poziomu ryzyka lub najniższym stopniem ryzyka dla danej oczekiwanej stopy przychodu;
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
mat. twierdzenie graniczne rachunku prawdopodobieństwa (graniczne twierdzenia), uogólnienie prawa wielkich liczb (wielkich liczb prawa);
test χ2, test chi kwadrat,
mat., statyst. test weryfikujący hipotezę zgodności rozkładu danych empirycznych z rozkładem hipotetycznym;
test Studenta, test t-Studenta,
mat., statyst. test używany w testowaniu hipotez o wartości oczekiwanej rozkładu normalnego (rozkład zmiennej losowej);
wariancja, D2X, V(X),
mat., statyst. miara zmienności zmiennej losowej;
martyngał
[ang. martingale],
mat. proces stochastyczny (Xt), dla którego warunkowa wartość oczekiwana zmiennej losowej Xt, przy znajomości przebiegu procesu do pewnej chwili s (s < t), jest z prawdopodobieństwem 1 równa wartości zmiennej losowej Xs.
mat. ogólna nazwa zespołu twierdzeń teorii prawdopodobieństwa podających warunki na to, by sumy dużej liczby niezależnych lub słabo zależnych zmiennych losowych miały rozkład prawdopodobieństwa bliski rozkładowi normalnemu (rozkład zmiennej losowej);
Chrystus, gr. Christós
[‘Namaszczony’, ‘Pomazaniec’, ‘Mesjasz’],
w Nowym Testamencie i chrześcijaństwie drugie imię Jezusa;
jedna z podstawowych kategorii nauk społecznych, zwłaszcza socjologii, pojmowanej nawet jako „nauka o instytucjach, ich genezie oraz funkcjonowaniu” (É. Durkheim).
moment
[łac.],
mat., statyst. pojęcie służące do syntetycznego opisu rozkładu zmiennej losowej: momentem rzędu k (k-tym momentem) zmiennej losowej X względem stałej c nazywa się wielkość E(Xc)k, gdzie E oznacza wartość oczekiwaną;
ekon. graficzna ilustracja zależności między inflacją a bezrobociem, przedstawiona 1958 przez W. Phillipsa.
ekon. w znaczeniu ogólnym dostępność funduszy w celu zaspokojenia roszczeń; łatwość, z którą można jedne aktywa wymienić na inne bez strat wartości nominalnej.
rozkład zmiennej losowej, rozkład prawdopodobieństwa,
mat. miara prawdopodobieństwa wyznaczona przez zmienną losową w zbiorze jej możliwych wartości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia