oczekiwać

Encyklopedia PWN

ekon. oprócz oczekiwań ekstrapolacyjnych jedna z 2 hipotez sformułowanych w makroekonomii w celu wyjaśnienia zjawiska przewidywania przez podmioty gospodarcze przyszłej stopy inflacji.
oczekiwania ekstrapolacyjne, oczekiwania adaptacyjne,
ekon. założenie dotyczące zachowań podmiotów gospodarczych przyjmowane w modelowaniu zjawisk ekonomicznych;
ekon. przyjmowane przez keynesistów założenie, że podmioty gospodarcze dokonują ekstrapolacji trendów,
ekon. obok oczekiwań ekstrapolacyjnych jedna z 2 hipotez sformułowanych w makroekonomii w celu wyjaśnienia zjawiska przewidywania przez podmioty gospodarcze przyszłej stopy inflacji.
wartość oczekiwana, wartość średnia, wartość przeciętna, nadzieja matematyczna, pierwszy moment, esperancja,
pojęcie z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, najważniejsza charakterystyka liczbowa zmiennej losowej; oznaczana zwykle symbolem EX.
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
ekon. w kategoriach dochodowości i ryzyka portfel inwestycyjny, który charakteryzuje się najwyższą oczekiwaną stopą przychodu dla danego poziomu ryzyka lub najniższym stopniem ryzyka dla danej oczekiwanej stopy przychodu;
ekon. graficzna ilustracja zależności między inflacją a bezrobociem, przedstawiona 1958 przez W. Phillipsa.
Chrystus, gr. Christós
[‘Namaszczony’, ‘Pomazaniec’, ‘Mesjasz’],
w Nowym Testamencie i chrześcijaństwie drugie imię Jezusa;
stan psychiczny wynikający z doświadczenia obecności świętości (sacrum).
jedna z podstawowych kategorii nauk społecznych, zwłaszcza socjologii, pojmowanej nawet jako „nauka o instytucjach, ich genezie oraz funkcjonowaniu” (É. Durkheim).
mat. twierdzenie graniczne rachunku prawdopodobieństwa (graniczne twierdzenia), uogólnienie prawa wielkich liczb (wielkich liczb prawa);
Lucas
[lụ:kəs]
Robert Emerson (mł.) Wymowa, ur. 15 VIII 1937, Yakima (stan Waszyngton),
amerykański ekonomista, przedstawiciel nowej klasycznej ekonomii; uczeń M. Friedmana.
martyngał
[ang. martingale],
mat. proces stochastyczny (Xt), dla którego warunkowa wartość oczekiwana zmiennej losowej Xt, przy znajomości przebiegu procesu do pewnej chwili s (s < t), jest z prawdopodobieństwem 1 równa wartości zmiennej losowej Xs.
ekon. pogląd wywodzący się z ilościowej teorii pieniądza, że zmiany podaży pieniądza nie wywierają żadnego wpływu na rozmiary produkcji i zatrudnienia.
Paweł, Paweł Apostoł, Paweł z Tarsu, święty, ur. ok. 10 r., zm. między 64 a 67 r.,
najważniejszy misjonarz i teolog wczesnego chrześcijaństwa, zw. Apostołem Narodów.
ekon. określenie popytu na pieniądz wprowadzone przez J.M. Keynesa; ściślej — wyjaśnienie Keynesa, dlaczego podmioty gospodarcze trzymają gotówkę w warunkach, gdy stopa procentowa (rekompensata za rezygnację z płynności) jest dodatnia.
ekon. w znaczeniu ogólnym dostępność funduszy w celu zaspokojenia roszczeń; łatwość, z którą można jedne aktywa wymienić na inne bez strat wartości nominalnej.
spekulacja
[łac.],
ekon. w gospodarce rynkowej dążenie do osiągania zysku z transakcji kupna–sprzedaży, zgodnie z zasadą: kupić tanio — sprzedać drogo;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia