obszarami klasyfikacji

Encyklopedia PWN

kalafior, Brassica cretica subsp. botrytis var. botrytis, wg innych klasyfikacji Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis,
jednoroczna roślina warzywna z rodzaju kapusta, pochodząca z basenu M. Śródziemnego;
spis gwiazd znajdujących się w danym obszarze nieba, jaśniejszych od pewnej wielkości gwiazdowej i uszeregowanych według położenia na niebie lub według klasyfikacji widmowej;
klimatologia
[gr. klíma ‘nachylenie’, ‘szerokość geograficzna’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka przyrodnicza, dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem klimatu w różnych skalach czasowych i przestrzennych, na tle i w powiązaniu z innymi elementami środowiska geograficznego (meteorologia);
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
metoda badania kultury i społeczeństwa na podstawie koncepcji memów;
społeczności trwale zamieszkujące pewne terytorium (zwłaszcza państwa), różniące się od większości jego mieszkańców lub od społeczności panującej politycznie cechą lub cechami, które powodują uznawanie ich w świadomości społecznej za odmienne, a w stosunkach społecznych wywołują nieraz dyskryminację; cechami takimi bywają zwłaszcza: religia, język, świadomość narodowa, kultura itd. Współcześnie pojęcie „mniejszość” jest rozumiane coraz szerzej, np. mniejszości seksualne, kobiety jako mniejszość upośledzona.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia