objętości

Encyklopedia PWN

zmiana objętości przy mieszaniu niektórych rozpuszczających się wzajemnie cieczy, np. wody i alkoholu;
strumień objętości (strumień masy, natężenie przepływu, wydatek),
objętość (masa) płynu przepływająca w jednostce czasu przez daną powierzchnię, np. przez przekrój poprzeczny przewodu.
mat. miara przestrzenna, jedna z podstawowych wielkości fizycznych związana z bryłami geometrycznymi (ciałami fizycznymi);
objętość jednostki masy substancji;
objętość 1 mola danej substancji;
objętość skokowa, pojemność skokowa,
parametr określający rozmiary maszyny tłokowej (silnika, sprężarki) równy objętości walca mającego za podstawę przekrój poprzeczny cylindra maszyny i wysokość równą skokowi tłoka;
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
Gay-Lussac
[ge lüsạk]
Louis Joseph Wymowa, ur. 6 XII 1778, Saint-Léonard-de-Noblat, zm. 9 V 1850, Paryż,
francuski fizyk i chemik.
spirometr
[łac.-gr.],
med. przyrząd pomiarowy do wyznaczania objętości oddechowych płuc (objętości oddechowej, zapasowej objętości wdechowej, zapasowej objętości wydechowej, z wyjątkiem objętości rezydualnej) lub prędkości przepływu gazu oddechowego podczas czynności oddechowych.
pletyzmografia
[gr. plēthysmós ‘powiększenie’, gráphō ‘piszę’],
metoda badania obwodowego układu naczyniowego lub oddechowego na podstawie pomiaru zmian objętości ciała wywołanych okresową zmianą wypełnienia naczyń krwią (p. klasyczna i p. impedancyjna) lub zmianą wypełnienia płuc powietrzem podczas oddychania (p. całego ciała).
gaz
[gr.],
jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii (oprócz cieczy i ciał stałych).
mat. zbiór punktów przestrzeni, których odległość od ustalonego punktu O (zwanego środkiem kuli) jest mniejsza lub równa stałej liczbie R (zwanej promieniem kuli);
termodynamiczny obieg, cykl termodynamiczny, obieg cieplny, cykl cieplny,
fiz. przebiegający cyklicznie zespół procesów termodynamicznych, po wykonaniu których układ termodynamiczny (często zw. ciałem roboczym lub czynnikiem termodynamicznym) wraca do stanu początkowego;
Avogadro di Quaregna
[awogạdro di kuarẹnja]
Amadeo Wymowa, ur. 9 VIII 1776, Turyn, zm. 9 VII 1856, tamże,
włoski fizyk i chemik, z wykształcenia prawnik.
technika wytwarzania, badania i wykorzystywania wysokiego ciśnienia, tj. ciśnienia, dla którego przyjęto dolną granicę równą 108 Pa. Zakresy wysokiego ciśnienia występującego w otaczającym nas świecie oraz otrzymywanego w laboratorium podaje diagram.
energia potencjalna nagromadzona w ciele sprężystym przy odkształcaniu wywołanym obciążeniem.
właściwość substancji stałych polegająca na istnieniu w nich porów, tj. otwartych lub zamkniętych przestrzeni nie wypełnionych daną substancją;
równanie różniczkowe pierwszego rzędu wyrażające zasadę zachowania wielkości fiz. (zachowania prawa) w mechanice ośrodków ciągłych, elektrodynamice i in. teoriach pola;
stężenie, koncentracja,
sposób określania zawartości składnika (B) w danym układzie (w danej substancji);

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

jednostka objętości «miara przestrzenna brył podawana w jednostkach sześciennych»
objętość
1. «wielkość przestrzeni zajmowanej przez ciała stałe, płynne lub lotne, mierzona w jednostkach sześciennych»
2. «liczba stron w jakiejś publikacji lub rękopisie»
3. «odmierzona część jakiejś substancji»
4. «liczba nieujemna przyporządkowana dowolnej bryle, proporcjonalna do jej rozmiarów»

• objętościowy • objętościowo
objętość właściwa «stosunek objętości jakiegoś ciała do jego masy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia