ożywienie

Encyklopedia PWN

Velde
[wẹldə]
Adriaen van de, ur. przed 30 XI 1636 (data chrztu) Amsterdam, zm. przed 21 I 1672 (data pogrzebu), tamże,
syn Willema (st.), brat Willema (mł.), hol. malarz i grafik;
Viadrina, Academia Viadrina, Europa-Universität Viadrina,
uniwersytet we Frankfurcie n. Odrą, istniejący 1506–1811.
Vix
[wiks],
miejscowość w środkowej Francji (Burgundia-Franche-Comté), w dep. Côte-d’Or. Odkryto tu tzw. kurhan książęcy z przeł. VI i V w. p.n.e.
Wadaj, Ouaddaï, Uadaj,
dawne państwo afryk. na terytorium obecnego Czadu, na wschód od jez. Czad;
Wouwerman, Wouwermans, Philips, ur. przed 24 V 1619 (data chrztu), Haarlem, zm. 19 V 1668, tamże,
holenderski malarz i rysownik;
gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
organizacje społ.-polit. w RFN, zrzeszające osoby posiadające status „wypędzonego”;
nacz. organizacja ludności pol. w Niemczech, zał. VIII 1922 w Berlinie jako reprezentacja prawna interesów Polaków — obywateli niem. i ich stowarzyszeń;
m. powiatowe w województwie lubuskim, na północnym skraju Borów Dolnośląskich, w Kotlinie Żagańskiej, nad Bobrem, przy ujściu Czerwonej Wisełki, w otoczeniu lasów.
Żmudź, litew. Žemaitija
[litew. žemas ‘niski’],
historyczna kraina litewska;

Materiały dodatkowe

Berrecci Bartolomeo, wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej (Królewskiej, Jagiellońskiej), p.w. Wniebowzięcia NP Marii

Słownik języka polskiego PWN

ożywienie
1. «podniecenie, poruszenie»
2. «intensyfikacja lub rozkwit czegoś»
ożywićożywiać
1. «przywrócić kogoś do życia»
2. «wywołać podniecenie, uczynić weselszym»
3. «sprawić, że coś staje się intensywniejsze»
4. «pozbawić monotonii, uczynić coś ciekawszym lub ładniejszym»
5. «spowodować, że coś sprawia wrażenie, że żyje»
ożywiony
1. «mający dużo energii»
2. «intensywny lub przybierający na sile»
3. «obdarzony życiem»
ożywić sięożywiać się
1. «stać się weselszym, energiczniejszym»
2. «stać się intensywniejszym, prężniejszym lub bardziej urozmaiconym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia