numeryczna

Encyklopedia PWN

model przestrzeni geogr. w postaci wielowarstwowej bazy danych, zapisany na dysku magnet. lub płycie CD;
numeryczne metody, analiza numeryczna, matematyka obliczeniowa,
dział wiedzy poświęcony konstruowaniu i analizie metod (algorytmów) umożliwiających rozwiązywanie różnorodnych zadań matematycznych (z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej, teorii aproksymacji, równań różniczkowych, całkowych i in.) za pomocą działań arytmetycznych.
model numeryczny terenu, ang. Digital Terrain Model, DTM, NMT,
dyskretna (numeryczna) reprezentacja ukształtowania wybranej części powierzchni Ziemi (lub innego ciała niebieskiego);
przewidywanie stanu atmosfery i związanych z nim zjawisk meteorologicznych dotyczących określonego obszaru i przedziału czasu.
apertura
[łac.],
wielkość charakteryzująca jasność układów optycznych;
digimetr, digitizer,
urządzenie używane w geodezji i kartografii do digitalizacji, tj. przekształcania rysunku mapy z postaci graficznej na postać numeryczną w zapisie wektorowym (mapa numeryczna).
w kwantowej teorii struktury atomów i cząsteczek chem. metoda polegająca na rozwiązywaniu równania Schrödingera przy użyciu metod analizy numerycznej oraz uniwersalnych stałych fiz., jak masa i elektryczne ładunki cząstek, stała Plancka;
inform. narzędzie do formułowania programów dla komputerów; jest językiem formalnym, którego składnia określa zasady zapisu programów (w sposób jednoznaczny i łatwy do analizy), a semantyka przypisuje programom ich interpretację (określa efekty działania programu zapisanego w języku programowania).
zbiór uwag kryt. i danych statyst. do hebrajskiego tekstu Biblii [hebrajska masora ‘tradycja’], początkowo przekazywanych ustnie, później spisanych między VI a X w. n.e.;
meteorologia
[gr. metéōros ‘unoszący się w powietrzu’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o atmosferze ziemskiej oraz zjawiskach i procesach w niej zachodzących;
Runge
[rụŋə]
Carl David Tolmé, ur. 30 VIII 1856, Brema, zm. 3 I 1927, Getynga,
matematyk niemiecki;
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
Algol
[ang. algorithmic language] Wymowa,
inform. język programowania wysokiego poziomu, oprac. 1958–60 przez grupę matematyków i logików europejskich;
podstawowe zagadnienie w wytrzymałości materiałów i teorii sprężystości, polegające na wyznaczeniu rozkładu naprężeń w elementach konstrukcji w celu oceny stopnia ich wytężenia;
apertometr
[łac.-gr.],
przyrząd do pomiaru apertury numerycznej obiektywów mikroskopowych.
autograf
[gr.],
geod. precyzyjny instrument fotogrametryczny (fotogrametryczne instrumenty) przeznaczony do wykonywania map na podstawie zdjęć fotogrametrycznych (stereogramów) danego obiektu;
Bernoulli
[bernụli]
Daniel, ur. 8 II 1700, Gröningen, zm. 17 III 1782, Bazylea,
syn Johanna, szwajcarski matematyk i fizyk;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;

Słownik języka polskiego PWN

numeryczny «wyrażany za pomocą liczb»
• numerycznie
kodowanie numeryczne «system kodowania, w którym wszystkie informacje są wyrażone w liczbach»
sterowanie numeryczne «sterowanie programowe umożliwiające bezpośrednie wyzyskanie przez układ sterujący informacji liczbowych zakodowanych na taśmach magnetycznych, kartach dziurkowanych itp.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia