normatywny

Encyklopedia PWN

norma
[łac. norma ‘węgielnica (wyznaczająca kąt prosty)’, ‘linia postępowania’, ‘prawidło’],
filoz.:
nowelizacja
[łac.],
częściowa zmiana polegająca na wprowadzeniu zmian lub uzupełnień do treści aktu normatywnego (np. konstytucji, ustawy), dokonana przez organ, który ten akt ustanowił;
ortografia
[gr. orhtós ‘prawidłowy’, ‘poprawny’, gráphō ‘piszę’],
ustalony system pisania, zaakceptowany i przestrzegany przez ogół użytkowników danego języka;
poetyka
[łac. < gr.],
dyscyplina literaturoznawcza, dziedzina teorii literatury dostarczająca wiedzy ogólnej o budowie dzieła literackiego.
zbiorcze określenie aktów normatywnych, wydawanych przez nacz. organy władzy wykonawczej;
dyscyplina nauk., która obok filozofii prawa i anglosaskiej jurysprudencji jest trzecim typem ogólnej refleksji nad prawem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia