normalny

Encyklopedia PWN

fizjol. procent siewek normalnych, uzyskanych z nasion w optymalnych warunkach środowiska.
fiz. rozszczepienie poziomów energ. atomu (cząsteczki) pod wpływem zewn. pola magnet., przejawiające się rozszczepieniem linii widmowych emitowanego przez ten atom (cząsteczkę) promieniowania;
med. zespół objawów zarówno fiz., jak i emocjonalnych występujących w okresie kilku, kilkunastu dni poprzedzających miesiączkę, mogący utrudniać prowadzenie normalnej aktywności życiowej;
jeden z prostych stanów odkształcenia ciała, występujący wtedy, gdy dwie, początkowo wzajemnie równoległe płaszczyzny przekroju poprzecznego, nachylają się względem siebie o pewien kąt, zw. kątem obrotu;
zgodność, konkordancja,
geol. wzajemny stosunek stykających się ze sobą 2 warstw skał osadowych (lub zespołów warstw) będący wynikiem ich normalnego następstwa, czyli takiego, w którym młodsze warstwy leżą równolegle i bez przerw (luka stratygraficzna) na warstwach starszych;
typ objawów chorób roślin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia