nieciągłości funkcji

Encyklopedia PWN

mat. wartość argumentu, dla którego zaburzona jest ciągłość funkcji, np. określona w tym punkcie wartość funkcji jest różna od jej granicy.
mat. liczba przyporządkowana punktowi nieciągłości x0 funkcji f(x) równa różnicy granicy prawostronnej i lewostronnej tej funkcji w punkcie x0;
mat. funkcja, która ma w swojej dziedzinie przynajmniej 1 punkt nieciągłości;
punkt
[łac.],
mat. w aksjomatycznym ujęciu geometrii — jedno z pojęć pierwotnych (podobnie jak prosta i płaszczyzna); w matematyce współczesnej p. (lub elementami) są nazywane różnego rodzaju przedmioty badań mat., tworzące rozmaite zbiory (przestrzenie);
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
teoria opisująca ciągłe (II rodzaju) przejścia fazowe (przemiana fazowa);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia