niebieski

Encyklopedia PWN

odmiana lisa polarnego;
astr. połowa koła wielkiego na sferze niebieskiej przechodzącego przez bieguny świata i zenit.
rasa krótkowłosych kotów średniej wielkości, pochodząca prawdopodobnie z Rosji, z okolic Archangielska;
koło wielkie będące przecięciem powierzchni Ziemi płaszczyzną prostopadłą do osi świata i przechodzącą przez środek sfery niebieskiej.
koło będące przecięciem sfery niebieskiej płaszczyzną prostopadłą do osi świata.
austr. rasa królików;
Niebieskie Źródła, Błękitne Źródła,
wywierzysko na skraju Wzgórz Opoczyńskich i doliny Pilicy, w woj. łódzkim, w granicach Tomaszowa Mazowieckiego, na wys. 155 m;
zestaw 8 wzorców tkaniny wełnianej zabarwionych na niebiesko służący do określania odporności wybarwień na działanie światła;
szczyt w Tatrach Wysokich, we wschodniej grani Świnicy;
sfera niebieska, firmament,
astr. twór geometryczny, sfera o dowolnym promieniu, w której środku znajduje się obserwator;
ogólna nazwa obiektów znajdujących się w przestrzeni Wszechświata;
tanagra niebieska, Thraupis episcoupus,
ptak z rodziny tanagr;
astronomia
[gr. ástron ‘gwiazda’, nómos ‘prawo’],
nauka przyrodnicza, której przedmiotem badań są ciała niebieskie, ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także Wszechświat jako całość.
współrzędne sferyczne służące do opisu kierunku do ciał niebieskich,
zespół norm prawnych, gł. międzynar., określających status prawny kosmosu, tj. przestrzeni kosm. i ciał niebieskich, oraz regulujących działalność państw i in. podmiotów w kosmosie.
cyjanotypia
[gr. kyáneos ‘ciemnoniebieski’, týpos ‘rzeźba’],
technika wykonywania kopii (o charakterystycznej niebieskiej barwie) oryginałów tekstowych lub kreskowych.
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
Kopernik Mikołaj, ur. 19 II 1473, Toruń, zm. 24 V 1543, Frombork,
polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik i ekonomista; twórca teorii heliocentrycznej.

Słownik języka polskiego PWN

niebieski
1. «mający barwę pogodnego nieba»
2. «dotyczący nieba jako pozornego sklepienia Ziemi»
3. «dotyczący nieba jako wyobrażanego miejsca pobytu Boga, bogów, aniołów i świętych»

• niebiesko • niebieskość
równik niebieski, astronomiczny «koło wielkie na sferze niebieskiej, będące przecięciem jej przez płaszczyznę prostopadłą do osi świata i przechodzącą przez środek sfery niebieskiej»
równoleżnik niebieski «jedno z umownych kół powstałych przy przecięciu sfery niebieskiej płaszczyzną prostopadłą do osi świata»
bieguny świata, bieguny niebieskie «punkty, w których oś świata przecina sferę niebieską»
chóry anielskie, niebieskie «zastępy aniołów wielbiących Boga śpiewem»
ciało niebieskie «obiekt znajdujący się poza Ziemią w przestrzeni wszechświata»
Królestwo Niebieskie, Boże «w chrześcijaństwie: miejsce, gdzie przebywają Bóg, aniołowie, święci oraz dusze zbawionych»
siła nadprzyrodzona, niebieska, nieziemska «czynnik nadprzyrodzony mający wpływ na losy ludzkie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia