nie zabezpieczony

Encyklopedia PWN

ekon. potoczna nazwa grupy państw w Azji Południowo-Wschodniej, które na przełomie lat 80. i 90. uzyskiwały najwyższe na świecie tempo wzrostu gospodarczego;
Berger Gotthilf, ur. 21 V 1794, Poznań, zm. 9 II 1874, tamże,
działacz społ. i polit. w Poznaniu, Niemiec, z zawodu kupiec;
dos
[łac.,‘posag’],
w prawie rzym. majątek wniesiony przez żonę mężowi w związku z zawarciem małżeństwa;
środki materialne gromadzone na kontach instytucji ubezpieczeniowych lub przedsiębiorstw w celu zabezpieczenia dożywotniego świadczenia pieniężnego, przysługującego pracownikowi po przepracowaniu określonej liczby lat lub osiągnięciu określonego wieku;
hipoteka
[gr., ‘zastaw’],
zabezpieczenie zapłaty długu polegające na ustanowieniu na rzecz wierzyciela ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości.
okresowe zjazdy gospodarcze szlachty 2. połowie XVI–1. połowie XIX w.;
zabezpieczenie wyrobisk górniczych przed skutkami działania ciśnienia w skale poddanej eksploatacji (m.in. przed zawaleniem stropu, opadaniem skał, zaciekaniem wyrobisk), niekiedy przed przedostaniem się do nich wody lub ognia;
korozja
[łac.],
proces niszczenia (degradacji) materiałów w wyniku reakcji chemicznych lub elektrochemicznych przebiegających na granicy zetknięcia z otaczającym je środowiskiem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia