naukową

Encyklopedia PWN

naukozn. dobrowolne, samorządne stowarzyszenia pracowników nauki, ludzi uprawiających działalność naukową niezawodowo i tzw. przyjaciół nauki (mecenasów, sponsorów, działaczy kulturalnych), zakładane w celu wspólnego prowadzenia działalności naukowej różnego typu (badań, dyskusji naukowych itp.), popierania nauki przez stwarzanie warunków jej rozwoju, publikowania i upowszechniania jej wyników oraz reprezentowania jej interesów wobec władz i opinii publicznej.
naukozn., metodol. obiektywny rezultat poznania nauk., uzyskany w wyniku badań;
naukozn. działalność wyspecjalizowanych pracowników, instytucji i organizacji naukowych, prowadzona metodycznie, zgodnie z procedurami dochodzenia do twierdzeń, odkryć i wynalazków, ich weryfikacji i kontroli, przyjętymi w danej dyscyplinie i danej epoce historycznej (metodologia nauk); podstawowy składnik nauki w aspekcie dynamicznym, czynnościowym.
organizacje zajmujące się działalnością nauk. bądź upowszechnianiem nauki, kształceniem kadr nauk. i in. problemami, związanymi z szeroko pojętą nauką.
naukozn. stopnie i tytuły nauk. przyznawane uczonym po spełnieniu przez nich określonych wymogów w różnych dziedzinach lub dyscyplinach naukowych;
jednostka badawczo-rozwojowa, pierwszy pol. operator Internetu; działa od 1991, początkowo w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, od 1993 samodzielnie;
metodol. zespół praw naukowych, definicji, twierdzeń i hipotez, dotyczących danej dziedziny zjawisk, tworzący rzeczowo powiązaną oraz logicznie uporządkowaną i spójną całość.
stowarzyszenie ukr., zał. 1873 z inicjatywy O. Konyskiego we Lwowie jako towarzystwo literackie,
filoz. pogląd, wg którego teorie naukowe opisują rzeczywistość istniejącą niezależnie od podmiotów tworzących naukę i są prawdziwe w sensie klasycznym.
metodol., naukozn. proces doskonalenia stanu wiedzy, dokonywania nowych odkryć naukowych.
naukozn. zorganizowana działalność związana z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem wiadomości z różnych dziedzin, szczególnie nauki i techniki; także dyscyplina badawcza obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej.
czasopisma poświęcone utrwalaniu i upowszechnianiu wyników badań nauk., dostarczaniu informacji o rozwoju i postępach nauki we wszystkich jej dziedzinach, wydawane w zasadzie przez instytucje nauk. i przeznaczone przede wszystkim dla środowisk naukowych.
prognoza naukowa, przewidywanie naukowe,
metodol., naukozn. teza (twierdzenie, hipoteza, teoria) dotycząca przyszłości, przewidywanie przyszłych faktów, zjawisk czy zdarzeń na podstawie uzasadnionych przesłanek ustalonych w toku badań nauk.;
główny ośrodek naukowo-badawczy informacji naukowej i naczelny organ w Systemie Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej w Polsce w latach 1971–91.
metodol. system twierdzeń logicznie i rzeczowo uporządkowanych, powiązanych określonymi stosunkami log. występującymi w danej nauce, oraz spełniający przyjęte w niej kryteria naukowości i poprawności metodologicznej.
placówka naukowo-badawcza i informacyjna,
charakterystyka konkretnego przedmiotu, zjawiska lub zdarzenia (fakt naukowy) bądź przez podanie takich jego własności (cech szczególnych), które określają go jako reprezentanta jakiejś klasy (gatunku) lub typu, bądź też przez podanie własności przysługujących mu swoiście, które wyodrębniają go spośród wszelkich innych przedmiotów i nadają mu piętno indywidualne (opis indywidualizujący);
towarzystwo naukowe ogólne, założone w 1986 r., z siedzibą w Ostrołęce;
naukozn. ośrodek badań naukowych, zał. 1967, z siedzibą w Warszawie;
Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA),
polska placówka badawczo-naukowa, założona 1942 w Nowym Jorku;

Słownik języka polskiego PWN

nauka
1. «ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień; też: dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości»
2. «zespół poglądów stanowiących usystematyzowaną całość i wchodzących w skład określonej dyscypliny badawczej»
3. «uczenie się lub uczenie kogoś»
4. «pouczenie, wskazówka»
5. «kazanie kościelne»

• naukowy • naukowo • naukowość
edytorstwo naukowe «przygotowanie przez pracownika naukowego cudzego tekstu do druku»
fakt naukowy «stwierdzenie konkretnego stanu rzeczy lub zdarzenia w określonym czasie i przestrzeni»
fantastyka naukowa «twórczość literacka lub filmowa, której fabuła jest umieszczana w przyszłości lub w innych częściach wszechświata»
• fantastycznonaukowy
informacja naukowa «dział nauki zajmujący się opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych naukowych dotyczących aktualnego stanu wiedzy w określonej dziedzinie»
język naukowy «język charakteryzujący się występowaniem słownictwa specjalistycznego i ścisłością sformułowań»
niesamodzielny pracownik naukowy «pracownik naukowy niemający habilitacji»
socjalizm naukowy «materialistyczna teoria Marksa, Engelsa i Lenina, głosząca, że socjalizm stanowi konieczne stadium rozwoju społecznego»
styl naukowy «styl charakteryzujący się występowaniem słownictwa specjalistycznego i ścisłością sformułowań»
stypendium naukowe «stypendium przyznawane studentom osiągającym najlepsze wyniki w nauce»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia