narodowego

Encyklopedia PWN

Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego, Obywatelskie Komitety Odrodzenia Narodowego (OKON),
organizowane od XII 1981 przez czł. PZPR, ZSL, SD, ZSMP w celu poparcia decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego i działalności Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego
organ władzy wykonawczej, utworzony 1954 po zawarciu porozumienia (Aktu Zjednoczenia Narodowego) przez większość stronnictw pol. uchodźstwa w Wielkiej Brytanii;
Front Wyzwolenia Narodowego, Fronti Nationalçlirimtar,
albańska organizacja polit., powołana IX 1942 z inspiracji KP Albanii;
Komisja Wykonawcza Rządu Narodowego, Komisja Pomocnicza, Komisja Zastępcza Rządu Tymczasowego,
organ powołany przez Komitet Centralny Narodowy 20 I 1863 w Warszawie jako tymczasowa naczelna władza wykonawcza powstania styczniowego, na okres nieobecności w Warszawie powstańczego Tymczasowego Rządu Narodowego;
Rada Bezpieczeństwa Narodowego, ang. National Security Council (NSC),
organ doradczy prezydenta USA, należący do federalnej struktury rządowej;
tymczasowy organ władzy, pełniący funkcję rządu na wyzwolonych spod okupacji niemieckiej ziemiach polskich, powołany 20 VII 1944 w Moskwie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia