nadzwyczajny

Encyklopedia PWN

wymierzenie przez sąd, w wypadku wyraźnie wskazanym w ustawie, kary poniżej dolnej granicy przewidzianej za dane przestępstwo lub wykroczenie, orzeczenie kary łagodniejszego rodzaju albo odstąpienia od wymierzania kary i orzeczenia środka karnego.
w pol. parlamencie niestały pomocniczy organ sejmu;
Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, ros. Wsierossijskaja czriezwyczajnaja komissija po bor´bie s kontrriewolucyjej i sabotażem (WCzK), pot. Czeka,
policja polit. w sowieckiej Rosji 1917–22;
zaskarżenie do Sądu Najwyższego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie sądowe w danej sprawie;
ekon. strata wywołana działaniem siły wyższej lub innych zdarzeń niezależnych od przedsiębiorstwa.
dysputa
[łac. disputatio ‘rozprawa’, ‘wykład’],
filoz. średniowieczna, znana już w XII w., forma szkolnej, później uniwersyteckiej, działalności dydaktycznej w zakresie teologii i sztuk wyzwolonych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia