nabyta

Encyklopedia PWN

med. uogólniony lub miejscowy brak pigmentu w skórze;
wg prawa pol. następuje na podstawie urodzenia (np. gdy rodzice są obywatelami pol.), nadania obywatelstwa cudzoziemcowi, uznania osoby pochodzenia pol. za obywatela polskiego.
ekon. miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników; inaczej — produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji.
emerytura
[łac. emeritus ‘zasłużony’, ‘wysłużony’],
świadczenie pieniężne z zakresu ubezpieczeń społecznych przysługujące osobom, które osiągnęły określony wiek (tzw. wiek emerytalny) i mają wymagany okres zatrudnienia.
ewolucjonizm
[łac. evolutio ‘rozwinięcie’],
biol. system poglądów traktujący cały świat ożywiony jako zespół bytów organicznych zmieniających się w sposób ciągły w czasie, tj. ewoluujących; z założenia przeciwstawia się zarówno kreacjonizmowi, jak i katastrofizmowi.
Kopernik Mikołaj, ur. 19 II 1473, Toruń, zm. 24 V 1543, Frombork,
polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik i ekonomista; twórca teorii heliocentrycznej.
med. niedokrwistość uwarunkowana upośledzeniem czynności krwiotwórczej szpiku dotyczącego wszystkich 3 linii komórkowych (układy: czerwonokrwinkowy, granulocytowo-makrofagowy i płytkotwórczy) z towarzyszącym zmniejszeniem liczby erytrocytów, granulocytów i płytek krwi we krwi obwodowej;
idea regulatywna określająca rodzaj więzi prawnej między podmiotem indywidualnym — jednostką a podmiotem instytucjonalnym — państwem, jaka powstaje w wyniku nabycia przez jednostkę zamieszkującą na terenie danego państwa określonego statusu (prawnego, politycznego, ekonomicznego i społecznego) oraz związanych z nim praw i obowiązków (członkostwa).
ekon. w systemie kursu jednolitego sytuacja, w której popyt (podaż) znacznie przewyższa podaż (popyt);
stulejka, fimoza,
med. wrodzone lub nabyte zwężenie otworu napletka uniemożliwiające zsunięcie go i odsłonięcie żołędzi prącia;
lud afryk. zamieszkujący nadmorski obszar Ghany;
AIDA, attention — interest — desire — action,
brak przynależności do zorganizowanej grupy lub wspólnoty religijnej (Kościół, denominacja, sekta).
cytomegalia
[gr.],
choroba zakaźna wywoływana przez wirusa cytomegalii Cytomegalovirus hominis (CMV);
dysleksja
[gr. dys˜ ‘nie˜’, ‘źle’, léxis ‘wyraz’]:
dziedziczenie, spadkobranie,
przejście spadku jako całości po śmierci osoby fiz. (spadkodawcy) na jedną lub kilka osób fiz. lub prawnych (spadkobierców, dawniej: dziedziców).
nabyta w procesie dojrzewania i różnicowania komórek odpornościowych zdolność rozpoznawania bodźców antygenowych i reagowania wobec nich w sposób korzystny dla organizmu.
wrodzone, genetycznie uwarunkowane lub nabyte zaburzenia funkcji układu odpornościowego, wynikające z niedokształcenia, braku lub uszkodzeń jego struktur;

Słownik języka polskiego PWN

nabyćnabywać
1. «otrzymać coś na własność, płacąc za to»
2. «zyskać coś lub zdobyć»
bielactwo nabyte «schorzenie objawiające się występowaniem odbarwionych plam na skórze»
cechy nabyte «cechy wytworzone w ciągu życia jednostkowego organizmu»
nabyć się «długo gdzieś lub z kimś być»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia