na okaziciela

Encyklopedia PWN

ekon. akcja, która może być zbywana bez formalności, przez wręczenie;
czek
[ang. check, cheque],
ekon. pisemne polecenie skierowane do instytucji finansowej, wystawione w ciężar zdeponowanych w niej środków pieniężnych lub przyznanego kredytu na rachunku bieżącym i dotyczące wypłaty określonej kwoty na rzecz osoby określonej w tym poleceniu lub na jej zlecenie, albo na okaziciela, podlegające realizacji za okazaniem;
akcja
[łac. actio ‘działanie’],
ekon. papier wartościowy, dokument stwierdzający udział jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej;
ekon. świadectwa potwierdzające istnienie określonego uprawnienia posiadacza papierów wartościowych lub innej wskazanej osoby.
commercial papers
[kəmə̣:szl pẹıpərz; ang.],
krótkoterminowe papiery dłużne (zwane też bonami lub wekslami komercyjnymi), emitowane przez instytucje niefinansowe; są wystawiane na okaziciela.
konosament
[niem. < fr.],
dokument potwierdzający odbiór określonego ładunku na statek i zobowiązujący przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia prawnemu posiadaczowi konosamentu, wystawiony przez przewoźnika morskiego lub kapitana statku handlowego na żądanie załadowcy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia