mutacje genowe

Encyklopedia PWN

med. współwystępowanie różnych wad rozwojowych mających jedną przyczynę, które są charakterystyczne dla określonego zespołu;
allele
[gr.],
genet. różne formy tego samego genu, zajmujące taką samą pozycję (loci) w danym chromosomie;
dobór naturalny, selekcja naturalna, dobór stabilizujący,
mechanizm ewolucji zaproponowany przez Ch. Darwina i A.R. Wallace’a (1858) w celu wyjaśnienia sposobów powstawania przystosowań (adaptacja) i specjacji, czyli powstawania nowych gatunków.
genetyczne choroby, choroby dziedziczne,
choroby, których wyłączną lub główną przyczyną są mutacje genów lub aberracje chromosomowe;
Krzyżosiak Włodzimierz, ur. 28 I 1949, Rawicz, zm. 21 XII 2017, Poznań,
biolog molekularny;
genet. podstawowa jednostka mutacji genowej;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia