modulowanymi

Encyklopedia PWN

modulacja
[łac.],
telekom. proces fiz. polegający na oddziaływaniu pewnego przebiegu wielkości fiz., zw. sygnałem modulującym, na inny przebieg (modulowany), zw. też falą nośną, w wyniku czego uzyskuje się przebieg zw. sygnałem zmodulowanym.
modulator
[łac.],
telekom. układ elektroniczny realizujący proces modulacji;
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
bod, Bd,
telekom. jednostka szybkości modulowania sygnału telegraficznego (szybkości telegraficznej) lub szybkości przekazywania elementów sygnału cyfrowego o stałym czasie trwania;
fiz. okresowe lub prawie okresowe zmiany stanu układu fiz. (np. wahadła, struny, obwodu elektr.), zachodzące dokoła pewnego położenia równowagi pod wpływem dostarczonej do układu energii.
urządzenie, w którym są wytwarzane drgania elektr., emitowane przez antenę (po zmodulowaniu sygnałem przenoszącym informację) w otaczającą ją przestrzeń, w postaci fal radiowych.
radar
[ang. Radio Detecting and Ranging],
radiolokator, stacja radiolokacyjna,
urządzenie radioelektroniczne lub system złożony ze współpracujących ze sobą urządzeń radioelektronicznych;
VOR, ang. Very High Frequency Omnidirectional Radio Range,
lotn. ultrakrótkofalowy (w pasmie częst. 108–118 MHz) system nawigacji bliskiego zasięgu;
busola żyroskopowa lotnicza, busola giromagnetyczna lotnicza,
przyrząd pokładowy do wyznaczania kursu statku powietrznego;
demodulacja
[łac.],
telekom. proces wydzielania sygnału modulującego (przenoszącego informację) z sygnału zmodulowanego (przebiegu nośnego);
demodulator
[łac.],
telekom. układ elektroniczny realizujący proces demodulacji, stanowiący część składową urządzenia odbiorczego (radiofonicznego, telewizyjnego, telefonicznego, telegraficznego i in.);
stosowane w lecznictwie elektr. prądy impulsowe złożone o małej częstotliwości;
dźwięk zapisywany magnetycznie na taśmie film. lub opt. na błonie fot. za pomocą układu modulującego światło;
elektroda
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, hodós ‘droga’],
część przewodząca (np. z metalu lub półprzewodnika) w aparacie (urządzeniu) elektr. (np. elektrolizerze, zgrzewarce) lub przyrządzie elektronicznym (np. tranzystorze, tyrystorze, lampie elektronowej), granicząca bezpośrednio ze środowiskiem (np. gazem, elektrolitem, półprzewodnikiem), do którego doprowadza (katoda, emiter, źródło) lub z którego odprowadza (anoda, kolektor, dren) nośniki prądu elektr., bądź w którym steruje ich ruchem (przepływem prądu) za pomocą odpowiednio zlokalizowanego pola elektr. (bramka, siatka).
telekom. przebieg wielkości fiz., którego co najmniej jeden z parametrów (np. amplituda, częst.) zmienia się w procesie modulacji zgodnie ze zmianami innego przebiegu (modulującego), będącego nośnikiem przekazywanej informacji;
powstawanie fal dźwiękowych w ośrodkach sprężystych pod działaniem światła (w ogólniejszym przypadku fal elektromagnetycznych o dowolnej częst.);
Hendrix Jimi Wymowa, właśc. James Marshall Hendrix Wymowa, ur. 27 XI 1943, Seattle (stan Waszyngton), zm. 18 IX 1970, Londyn,
amer. gitarzysta i wokalista rockowy;
induktofonia, rozgłaszanie indukcyjne,
radiotechn. system rozgłaszania bezprzewodowego, w którym do przesyłania dźwięku (mowy, muzyki) z jednego punktu nadawczego do wielu punktów odbiorczych wykorzystuje się sprzężenie indukcyjne między nadajnikiem radiofonicznym a odbiornikami;
teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);
anat. narząd zbudowany z mięśni pokrytych błoną śluzową, umieszczony na dnie jamy gębowej kręgowców;

Materiały dodatkowe

Gomera — wyspa przeciągłych gwizdów

Słownik języka polskiego PWN

modulacja
1. «dostosowanie siły, wysokości i barwy głosu do treści wypowiadanych słów»
2. «zmiana niektórych parametrów sygnału pod wpływem innego sygnału»
3. «przejście z jednej tonacji do drugiej»
4. «zmiana natężenia, barwy i wysokości dźwięku w śpiewie»

• modulacyjny • modulować
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia