mobilność

Encyklopedia PWN

demogr. element szerszego pojęcia mobilności (ruchliwości) społecznej; oznacza przesunięcia pozycji ludzi na skali, charakteryzującej ich cechy społeczne, takie jak przynależność do grupy społecznej, grupy zawodowej czy jednostki osiedleńczej;
demogr. specyficzny proces zmiany nasilenia i form ruchliwości terytorialnej ludzi, związany z modernizacją.
polityka społ. proces zmieniający miejsce jednostek lub grup w strukturach społecznych i w przestrzeni w wyniku zmiany miejsca i charakteru pracy oraz pozycji zawodowej;
demogr. odtwarzanie (w czasie) liczby i struktury ludności pod wpływem ruchu naturalnego i wędrówkowego;
czernogorowska kultura, grupa czernogorowska,
archeol. kultura ze schyłku epoki brązu (X–IX w. p.n.e.), charakterystyczna dla terenów stepowych Europy Wschodniej;
demografia
[gr. dḗmos ‘lud’, gráphō ‘piszę’],
dyscyplina naukowa, która podejmuje badania zjawisk ludnościowych, zmierzające do wykrycia prawidłowości, którym te zjawiska podlegają.
Europejski Fundusz Socjalny, ang. European Social Fund,
międzynarodowy fundusz mający na celu finansowanie i rekompensatę społecznych skutków europejskiej integracji oraz pomoc w strukturalnym przystosowywaniu gospodarek państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, utworzony 1960 na mocy traktatu o ustanowieniu EWG;
charakterystyczne i dominujące w końcu XX i na początku XXI w. tendencje w światowej ekonomii, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze, polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, niezależnie od kontekstu geograficznego i stopnia gospodarczego zaawansowania danego regionu.
Gribeauval
[gribowạl]
Jean-Baptiste, Vaquette de, ur. 15 IX 1715, Amiens, zm. 9 V 1789, Paryż,
fr. generał i inżynier wojskowy;
ekon. proces tworzenia i trwania powiązań i współzależności gospodarczej pomiędzy krajami.
ekon. międzynarodowe, ponadnarodowe przedsiębiorstwa, firmy, spółki kapitałowe, prowadzące działalność gospodarczą w co najmniej 2 krajach i tworzące zintegrowany, międzynarodowy system powiązań gospodarczych, podporządkowany wspólnej strategii.
migracje
[łac. migratio ‘przesiedlenie’],
demogr. wędrówki albo ruch mechaniczny (fizyczny) ludności; element i podstawowa (obok cyrkulacji) forma mobilności przestrzennej; oznaczają przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania.
motocykl
[łac.-gr.],
pojazd mech. napędzany silnikiem spalinowym (tłokowym lub Wankla), jednośladowy (2 koła jezdne umieszczone jedno za drugim), przeznaczony do przewozu 1 lub 2 osób;
peculium
[łac. pecunia ‘majątek’, ‘pieniądze’],
w starożytnym Rzymie część majątku rodziny, który pater familias przekazywał w użytkowanie osobom znajdującym się pod jego władzą, potomkom lub niewolnikom;
demogr. sposób systematyzacji lub objaśnienia poziomu, zróżnicowania i zmian płodności (demogr. ) w populacjach ludzkich.
ekon. jakościowe i strukturalne zmiany w gospodarkach będące następstwem wzrostu gospodarczego.
ruchliwość społeczna, mobilność społeczna,
socjol. zmiana pozycji społ. jednostek lub grup społ. w ramach zastanej struktury społeczeństwa bądź na skutek przeobrażeń tej struktury.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

mobilny
1. «taki, który łatwo daje się wprawić w ruch»
2. «zdolny do sprawnego, elastycznego działania»
3. «często zmieniający miejsce pobytu lub miejsce pracy»

• mobilność
mobilność społeczna «zmiana przez jednostki albo grupy ich miejsca w przestrzeni lub w układzie społecznym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia