mnożenie

Encyklopedia PWN

karbon
[łac. carbo ‘węgiel’],
piąty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 355 do ok. 295 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
krwinkowce, Haemosporina (Haemosporidia),
pierwotniaki należące do kokcydiów;
kryptologia
[gr. kryptós ‘ukryty’, lógos ‘słowo’],
nauka o szyfrowaniu, tzn. o bezpiecznych sposobach przekazywania informacji.
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
Miłosz Czesław, ur. 30 VI 1911, Szetejnie (Litwa), zm. 14 VIII 2004, Kraków,
poeta, prozaik, eseista, uznawany za największego polskiego poetę XX w..
teatr rozwijający się na terenie Niderlandów.
wynagrodzenie przez państwo — stronę konfliktu — szkód i strat powstałych w wyniku działań sprzecznych z prawem międzynar. i z pogwałceniem zwyczajów wojennych lub wskutek popełnionych zbrodni wojennych państwu poszkodowanemu lub jego obywatelom.
mat. dział matematyki obejmujący metody rozwiązywania niektórych typów równań różniczkowych, a także różniczkowo-całkowych, polegające na algebraizacji rozwiązywanego równania lub układu równań;
Różewicz Tadeusz, ur. 21 X 1921, Radomsko, zm. 24 IV 2014, Wrocław,
poeta, dramatopisarz, prozaik, autor Kartoteki.
metoda szyfrowania;
świdrowce, trypanosomy, Trypanosomatidea,
gromada niewielkich (20–70 µm) wiciowców pasożytniczych (niekiedy traktowane jako podrząd Trypanosomina w rzędzie Kinetoplastida lub jako rząd Trypanosomida);
mat. dziedzina matematyki badająca własności rozmaitych operacji na wektorach.

Słownik języka polskiego PWN

mnożenie «działanie arytmetyczne polegające na wyznaczaniu iloczynu dwóch czynników: mnożnej i mnożnika»
mnożyć
1. «wykonywać działanie mnożenia»
2. «powiększać coś, przysparzać czegoś»
3. «rozmnażać, rozpleniać coś»
tabliczka mnożenia «zestawienie działań mnożenia wraz z iloczynami w zakresie liczb od 1 do 10»
znak mnożenia «znak graficzny (·) lub (×) oznaczający mnożenie»
mnożyć się
1. «znacznie zwiększać swoją liczbę»
2. «w odniesieniu do niektórych organizmów zwierzęcych i roślinnych: wydawać liczne potomstwo»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia