mnożenie

Encyklopedia PWN

kwaterniony
[łac.],
mat. obiekty algebraiczne stanowiące uogólnienie liczb zespolonych;
mat. liczby 1, 2, 3, ... (niektóre definicje zaliczają do nich również 0);
mat. liczby dające się przedstawić w postaci ułamka k/m, gdzie k i mliczbami całkowitymi, np. 3/7, –7/12, 8/4 itp.
logarytm
[gr. lógos ‘słowo’, arithmós ‘liczba’],
mat. logarytm liczby b przy podstawie a, oznaczany logab, to liczba, do której należy podnieść liczbę a, by uzyskać liczbę b;
mat. znajdowanie wartości logarytmu danej (często niejawnie) liczby;
łączność działania, asocjatywność,
mat. własność działania ∘, określonego na elementach a, b, c, ... (liczbach, wektorach itp.), wyrażająca się tzw. prawem łączności: (a ∘ b) ∘ c = a ∘ (b ∘ c);
mediewistyka
[łac. medium aevum ‘średni wiek’],
gałąź historiografii zajmująca się badaniem dziejów średniowiecza [łac. medium aevum ‘średni wiek’], gł. eur., wyróżniająca się specyfiką warsztatu badawczego;
układ elektroniczny, w którym zachodzi proces mieszania 2 sygnałów elektr. o różnych częst. (przemiana częstotliwości).
mitochondria
[gr. mítos ‘nić’, chondríon ‘ziarnko’, ‘grudka’],
anat. organelle w cytoplazmie komórek eukariotycznych, których zasadniczą funkcją jest utlenianie prostych związków organicznych do dwutlenku węgla i wody, przy wykorzystaniu tlenu atmosferycznego.
ekon. współczynnik określający rozmiary krańcowego wpływu, jaki wywiera zmiana jednej wielkości ekonomicznej na drugą, której ta pierwsza jest składnikiem.
moduł
[łac. modulus ‘miara’],
moduł nad pierścieniem R,
mat. grupa abelowa, w której dodatkowo jest określone mnożenie elementów przez skalary z pewnego pierścienia (analogicznie jak w przestrzeni liniowej — przez skalary z ciała).
nabla
[gr., ‘harfa’],
mat. symbol ∇ oznaczający operator różniczkowy pierwszego rzędu, zw. operatorem Hamiltona: ∇ = , gdzie x, y, z — kartezjańskie współrzędne prostokątne, a , , — wektory jednostkowe osi współrzędnych;
Napier
[nẹıpiər]
John (Jhon) Wymowa, ósmy lord Merchiston, J. Neper Wymowa, ur. 1550, zamek Merchiston k. Edynburga, zm. 4 IV 1617, tamże,
matematyk szkocki;
Ockham
[ọkəm]
Wilhelm, William of Ockham Wymowa, ur. ok. 1300, Ockham (hrab. Surrey, Anglia), zm. ok. 1350, Monachium,
średniowieczny filozof i teolog, pochodzenia angielskiego, franciszkanin.
oscyloskop
[łac.-gr.],
urządzenie elektroniczne wytwarzające na ekranie (np. lampy oscyloskopowej, wyświetlacza LCD lub PDP) obraz świetlny będący odwzorowaniem zależności funkcyjnych między 2 zmiennymi wielkościami elektr. lub innymi wielkościami fiz., przetworzonymi na wielkości elektr. (zazwyczaj na napięcie elektr.).
biol. zdolność zwierząt i człowieka do przechowywania w sieciach komórek nerwowych ośrodków mózgu informacji i wykorzystywania ich do aktualnych i planowanych działań.
mat. pierścień (pierścień, mat. ), który jest równocześnie przestrzenią topologiczną, przy czym jego działania grupowe dodawania i mnożenia są w tej przestrzeni funkcjami ciągłymi;
mat. pojęcie algebraiczne: liczba rzeczywista (lub zespolona) a wyraża się przez p. nad ciałem ℚ liczb wymiernych, gdy można ją otrzymać z pewnego skończonego zbioru liczb wymiernych poprzez działania dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i pierwiastkowania.
kierunek działalności publicznej w Polsce w XIX w., wysuwający hasła różnorodnych działań legalnych, zmierzających do wzmocnienia sił i organizacji społeczeństwa polskiego w sytuacji braku własnego państwa.

Słownik języka polskiego PWN

mnożenie «działanie arytmetyczne polegające na wyznaczaniu iloczynu dwóch czynników: mnożnej i mnożnika»
mnożyć
1. «wykonywać działanie mnożenia»
2. «powiększać coś, przysparzać czegoś»
3. «rozmnażać, rozpleniać coś»
tabliczka mnożenia «zestawienie działań mnożenia wraz z iloczynami w zakresie liczb od 1 do 10»
znak mnożenia «znak graficzny (·) lub (×) oznaczający mnożenie»
mnożyć się
1. «znacznie zwiększać swoją liczbę»
2. «w odniesieniu do niektórych organizmów zwierzęcych i roślinnych: wydawać liczne potomstwo»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia