mnożenie

Encyklopedia PWN

mat. prostokątna tablica liczbowa o m wierszach i n kolumnach, indeksowana odwrotnie niż w przypadku macierzy, tzn. pierwszy wskaźnik oznacza kolumnę, a drugi — wiersz;
metryczny system, dziesiętny system metryczny,
zbiór układów jednostek miar z jednostkami podstawowymi: metrem jako jednostką długości i kilogramem jako jednostką masy, przyjmujący zasadę tworzenia krotności jednostek poprzez mnożenie jednostki przez całkowitą (dodatnią lub ujemną) potęgę dziesięciu.
algebra
[arab.],
algebra nad ciałem K,
mat. przestrzeń liniowa (nad ciałem K) z dodatkowym działaniem mnożenia elementów, takim że wraz z działaniem dodawania (w przestrzeni liniowej) tworzy strukturę pierścienia.
przestrzeń Banacha będąca jednocześnie pierścieniem o ciągłym mnożeniu;
algebra Liego, algebra Liego nad ciałem K,
mat. algebra nad pewnym ciałem, w której działanie mnożenia elementów pierścienia zostało zastąpione działaniem komutowania [a, b] = a · bb · a (komutator).
wyrażenie zbudowane z liczb i zmiennych za pomocą działań: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz potęgowania i pierwiastkowania o wykładnikach całkowitych;
przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać.
zespół metod i środków służących do wytwarzania, przesyłania i przetwarzania sygnałów analogowych.
mat. pojęcie z zakresu algebry — lewostronnym (symetrycznie: prawostronnym) a. elementu x pierścienia R nazywa się zbiór wszystkich takich elementów r tego pierścienia, że r·x = 0 (x·r = 0), przy czym · jest mnożeniem w R, 0 zaś — zerem w tym pierścieniu.
mat. jedno z podstawowych pojęć matematycznych:
jedno z 4 najprostszych działań na liczbach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie.
log. dążenie do celów myślenia z uwzględnieniem możliwie ograniczonej liczby czynników;
epimorfizm
[gr.],
mat. homomorfizm g danej algebry uniwersalnej A (grupy, pierścienia, ciała, przestrzeni liniowej, algebry Boole’a itp.) „na” daną algebrę uniwersalną B, tzn. taki, że każdy element B jest obrazem jakiegoś elementu z A;
Fouriera przekształcenie, transformacja Fouriera,
mat. przyporządkowanie (transformacja), w którym danej funkcji f(x) odpowiada funkcja F(λ) = (1) (czynnik 1/ jest przez niektórych autorów włączany do f(x), &imath.x; — jednostka urojona);
grupa
[niem.],
mat. zbiór G dowolnych elementów a, b, c, wraz z działaniem ∘, które każdej uporządkowanej parze elementów a, b zbioru G przyporządkowuje jakiś element c z tego zbioru i takie, że są spełnione następujące aksjomaty: 1) a ∘ (bc) = (ab) ∘ c (prawo łączności); 2) w zbiorze G istnieje element e, taki że ae = ea = a dla każdego elementu a ze zbioru G; element e nazywa się elementem neutralnym lub jedynką; 3) dla każdego elementu a ze zbioru G istnieje w tym zbiorze element f, taki że af = fa = e (odwrotność elementu a).
izomorfizm
[gr. ísos ‘równy’, morphḗ ‘kształt’],
mat. wzajemnie jednoznaczne odwzorowanie między strukturami algebraicznymi (grupami, pierścieniami, ciałami itp.), zachowujące działania tych struktur;
mat. teoria mająca swoje korzenie w topologii algebraicznej, w oryginalnej formie (topologicznaK-teoria) — metoda badania przestrzeni topologicznych X, polegająca na studiowaniu wiązek wektorowych nad X.
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.

Słownik języka polskiego PWN

mnożenie «działanie arytmetyczne polegające na wyznaczaniu iloczynu dwóch czynników: mnożnej i mnożnika»
mnożyć
1. «wykonywać działanie mnożenia»
2. «powiększać coś, przysparzać czegoś»
3. «rozmnażać, rozpleniać coś»
tabliczka mnożenia «zestawienie działań mnożenia wraz z iloczynami w zakresie liczb od 1 do 10»
znak mnożenia «znak graficzny (·) lub (×) oznaczający mnożenie»
mnożyć się
1. «znacznie zwiększać swoją liczbę»
2. «w odniesieniu do niektórych organizmów zwierzęcych i roślinnych: wydawać liczne potomstwo»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia