minimalnej

Encyklopedia PWN

ekon. wielkość produkcji w przedsiębiorstwie, której przekroczenie powoduje powstanie zjawiska dyzekonomii skali — wzrostu przeciętnych długookresowych kosztów całkowitych;
najniższe stężenie leku w surowicy krwi wywołujące efekt leczniczy;
określona ustawowo kwota wynagrodzenia, poniżej której nie można opłacać pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
mat. powierzchnia, która w każdym punkcie ma średnią krzywiznę równą zero (wszystkie jej punkty są punktami siodłowymi);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia