mikrofalową

Encyklopedia PWN

dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem, wzmacnianiem i przetwarzaniem mikrofal.
promieniowanie tła mikrofalowe, promieniowanie reliktowe, promieniowanie szczątkowe,
promieniowanie mikrofalowe wypełniające przestrzeń Wszechświata, a nie pochodzące od gwiazd, galaktyk lub materii rozproszonej;
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach, lampowy (lampa mikrofalowa) lub półprzewodnikowy, przeznaczony do pracy w zakresie częst. odpowiadających mikrofalom.
lampa elektronowa próżniowa przeznaczona do generacji i (lub) wzmacniania mikrofal (generator drgań elektrycznych);
kuchnia mikrofalowa, piec mikrofalowy, kuchenka mikrofalowa,
urządzenie przeznaczone gł. do szybkiego ogrzewania i rozmrażania produktów żywnościowych, rzadziej do ich gotowania i pieczenia.
diatermia, w której wykorzystuje się pole elektromagnetyczne o częstotliwości 0,3–3,0 GHz;
rodzaj grzejnika elektr.;
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
diatermia
[gr. diá ‘przez’, thérmē ‘gorąco’],
początkowo metoda leczn. polegająca na nagrzewaniu ciała za pomocą fal elektromagnetycznych o częst. radiowych, obecnie termin określający także generatory tych fal (stosowane w medycynie od 1928).
holografia
[gr.],
technika zapisu i odtwarzania pól falowych, np. świetlnych, mikrofalowych, akustycznych, elektronowych, której istotną cechą jest możliwość zapisu na nośniku informacji zarówno o amplitudzie, jak i o fazie fali.
przyrząd elektronowy w postaci próżnioszczelnego naczynia (bańki), z umieszczonymi w nim elektrodami, pomiędzy którymi może zachodzić wyładowanie elektryczne, przejawiające się przepływem strumienia swobodnych ładunków, zazwyczaj elektronów, niekiedy również jonów;
przyrząd do pomiaru odległości;
mikrofale
[gr.-niem.],
fale radiowe o częstotliwości od 300 MHz do 3 THz (długość od 1 m do 0,1 mm);
termowizja
[gr.-łac.],
termografia, obrazowanie termalne,
dziedzina techniki zajmująca się detekcją i wizualizacją promieniowania podczerwonego (rzadziej mikrofal) emitowanego przez obiekty.
kosmologia
[gr. kósmos ‘porządek’, ‘ład wszechświata’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
astr. dział astronomii, którego przedmiotem badań jest Wszechświat jako całość, jego budowa i ewolucja.
elektron. lampa mikrofalowa w której zachodzi wzajemne oddziaływanie między wiązką elektronową a falą elektromagnetyczną rozchodzącą się wzdłuż prowadnicy falowej (tzw. linii opóźniającej);
magnetron
[gr.],
lampa mikrofalowa o 2 elektrodach (anodzie i katodzie), stosowana do generacji drgań elektrycznych o częstotliwości ok. 500 MHz–150 GHz;
fiz. w elektronice kwantowej urządzenie stosowane w maserach (p. mikrofalowe) i laserach (p. opt.) do wytwarzania silnego pola elektromagnetycznego lub strumienia nośników prądu elektr. w celu wzbudzenia atomów, jonów lub cząsteczek ośr. czynnego do określonych stanów energ. (pompowanie);
fiz. proces uzyskiwania inwersji obsadzeń poziomów energ. w atomie wskutek absorpcji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu od nadfioletu do podczerwieni (p. optyczne, wykorzystywane w laserach) lub z zakresu mikrofal (p. mikrofalowe, wykorzystywane w maserach);
dział telekomunikacji związany z przesyłaniem wiadomości na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych, gł. fal radiowych;

Słownik języka polskiego PWN

mikrofala
1. «fala elektromagnetyczna długości od 1 mm do około 1 m»
2. pot. «kuchenka mikrofalowa»

• mikrofalowy
kuchenka mikrofalowa «urządzenie do szybkiego gotowania, podgrzewania i rozmrażania potraw za pomocą mikrofal»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia